Quyết định 452/QĐ-UBND

Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2014 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 452/QĐ-UBND 2014 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính Trung tâm Quan trắc Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/QĐ-UBND

 Nam Định, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CHO TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 322/TTr-STNMT ngày 11/3/2014 và Sở Tài chính tại Văn bản số 251/TC-HCSN ngày 13/3/2014 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, như sau:

1. Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động;

2. Dự toán NSNN giao năm 2014 cho đơn vị là: 2.123.200.000 đồng; trong đó:

- Kinh phí giao tự chủ tài chính năm 2014 và ổn định trong 03 năm (2014-2016) là: 2.023.200.000 đồng;

- Kinh phí chi không giao tự chủ tài chính là: 100.000.000 đồng.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 452/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 452/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2014
Ngày hiệu lực 19/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 452/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 452/QĐ-UBND 2014 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính Trung tâm Quan trắc Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 452/QĐ-UBND 2014 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính Trung tâm Quan trắc Nam Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 452/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nam Định
Người ký Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành 19/03/2014
Ngày hiệu lực 19/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 452/QĐ-UBND 2014 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính Trung tâm Quan trắc Nam Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 452/QĐ-UBND 2014 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính Trung tâm Quan trắc Nam Định

  • 19/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực