Quyết định 452-TTg

Quyết định 452-TTg năm 1961 ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm của Thủ Tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 452-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm


PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 452-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1961

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT HÀNG THÁNG, QUÝ VÀ NĂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ tình hình phát triển của công tác cung cấp vật tư kỹ thuật và yêu cầu phải tăng cường quản lý công tác cung cấp vật tư kỹ thuật;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, sau khi đã thảo luận với các Bộ, các ngành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm. Nội dung báo cáo gồm các biểu sau đây:

- Biểu 01-VT: Tình hình thu phát tồn kho sản phẩm.

- Biểu 02-VT: Tình hình cung cấp hàng hóa.

- Biểu 3A-VT: Tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên nhiên vật liệu (dùng cho đơn vị sản xuất và xây dựng cơ bản).

- Biểu 3B-VT: Tình hình nhập, xuất, tồn khi nguyên nhiên vật liệu (dùng cho đơn vị cung cấp).

- Biểu 03-VT: Tình hình  nhập, xuất, tồn kho nguyên nhiên vật liệu (dùng cho đơn vị tổng hợp).

- Biểu 04-VT: Tình hình chấp hành định mức tiêu phí vật tư.

- Biểu 05-VT: Tình hình nhập xuất tồn kho thiết bị.

Điều 2: - Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm giải thích nội dung, hướng dẫn phương pháp tính toán và ghi báo cáo các biểu mẫu trên; đồng thời theo dõi đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các Tổng cục và các tỉnh để làm báo cáo trình Chính phủ.

Các ông Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các ông Chủ tịch các tỉnh chịu trách nhiệm giải thích và hướng dẫn nội dung, phương pháp tính toán và ghi báo cáo biểu mẫu trên cho các đơn vị sản xuất, các đơn vị xây dựng thuộc cơ quan hoặc địa phương mình quản lý; đồng thời chịu trách  nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo gửi cho Tổng cục Thống kê, để Tổng cục Thống kê làm báo cáo trình lên Chính phủ.

Ban Giám đốc các đơn vị sản xuất, các đơn vị xây dựng cơ bản, các kho, các trạm có trách nhiệm thi hành chế độ báo cáo này theo đúng yêu cầu, nội dung chế độ và thời hạn đã quy định.

Điều 3: - Nay bãi bỏ những chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật trái với chế độ này.

Điều 4: - Các ông Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các ông Chủ tịch các tỉnh, các Ban phụ trách các đơn vị sản xuất, xây dựng cơ bản, đơn vị cung cấp, có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị


Đơn vị báo cáo:.................

Bộ chủ quản:.....................

Địa điểm:...........................

 

BÁO CÁO

THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Biểu 01-VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452/TTg ngày 30-11-1961

 

Tình hình thu phát tồn kho sản phẩm

(Báo cáo tháng và quý)

Tên và quy cách sản phẩm

Đơn vị tính

Tồn kho đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Phát ra trong kỳ

Tồn kho cuối kỳ

Ghi chú

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ

Cộng

Trong đó

Phát ra theo kế hoạch

Xí nghiệp tự dùng

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1962

Thủ trưởng đơn vị

 


 

Đơn vị ghi báo:......................

Bộ chủ quản:.........................

Địa điểm:...............................

 

BÁO CÁO

THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Biểu 02-VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452/TTg ngày 30-11-1961

 

Tình hình cung cấp hàng hoá

(Báo cáo tháng và quý)

 

Tên và quy cách sản phẩm

Tên đơn vị được
cung cấp

Đơn vị tính

Kế hoạch cung cấp

Thực hiện cung cấp

Ghi chú

Năm

Quý

Tháng

Từ đầu năm đến cuối tháng

Từ đầu quý đến cuối tháng

Tháng này

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

1. Sản phẩm X

TỔNG CỘNG

Trong đó:

1. Cộng các Bộ T.ương

a) Bộ …….

+ Đơn vị sản xuất

+ Đơn vị XDCB

b) Bộ…….

2. Cộng các tỉnh

a) Tỉnh…….

+ Đơn vị sản xuất

+ Đơn vị XDCB

b) Tỉnh……..

3. Giao dự trữ Nhà nước

4. Giao xuất khẩu

5. Giao các nơi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sản phẩm X

TỔNG CỘNG

Trong đó:

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1962

Thủ trưởng đơn vịĐơn vị ghi báo :.....................

Bộ chủ quản:.........................

Địa điểm:...............................

 

BÁO CÁO

 THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Biểu 03-A-VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452-TTg ngày 30-11-1961

 

TÌNH HÌNH NHẬP, XUẤT, TỒN KHO NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU
(Báo cáo tháng và quý)
(Biểu dùng cho đơn vị sản xuất và xây dựng cơ bản)

 

Tên và quy cách nguyên, nhiên, vật liệu

Đơn vị tính

Tồn kho đầu kỳ

Khối lượng nhập
trong kỳ

Tổng số (tồn kho đầu kỳ cộng nhập trong kỳ)

Khối lượng tiêu phí trong kỳ

Xuất cho cơ quan khác

Tồn kho cuối kỳ

GHI CHÚ

Kế hoạch

Thực trongập

Trong đó

Cộng

Trong đó

Cộng

 Trong đó dùng không thích hợp

Tự sản xuất

Nhập khẩu

Dùng cho sản xuất

Dùng cho xây dựng cơ bản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1962

Thủ trưởng đơn vịĐơn vị ghi báo:......................

Bộ chủ quản:.........................

Địa điểm:...............................

 

BÁO CÁO

THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Biểu 03-B/VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452/TTg ngày 30-11-1961

 

TÌNH HÌNH NHẬP, XUẤT, TỒN KHO, NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU
(Báo cáo tháng, quý)
(Dùng cho đơn vị cung cấp, kho, trạm)

 

Tên và quy cách nguyên, nhiên, vật liệu

Đơn vị tính

Tồn kho đầu kỳ

Khối lượng nhập
trong kỳ

Tổng số (tồn kho đầu kỳ cộng nhập trong kỳ)

Khối lượng cung cấp trong kỳ

Tồn kho cuối kỳ

GHI CHÚ

Kế hoạch

Thực hiện

Trong đó: nhập khẩu

Kế hoạch

Thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1962

Thủ trưởng đơn vị


Đơn vị ghi báo:...................................................

Bộ chủ quản:......................................................

Địa điểm:............................................................

BÁO CÁO THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên, nhiên, vật liệu

(Báo cáo tháng, quý)

Biểu 03/VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452/TTg ngày 30-11-1961

(Biểu dùng cho các đơn vị tổng hợp để tổng hợp để tổng hợp tình hình xuất nhập kho
vật tư của các đơn vị sản xuất và xây dựng cơ bản)

 

 

Tên và quy cách nguyên nhiên vật liệu

Đơn vị tính

Khối lượng tồn kho đầu kỳ

Khối lượng nhập trong kỳ

 

Khối lượng tiêu phí trong kỳ

Tồn kho cuối kỳ

Khối lượng thích hợp

GHI CHÚ

 

Cộng

Đơn vị sản xuất

Đơn vị xây dựng cơ bản

Kế hoạch

Thực hiện

Đơn vị sản xuất

Đơn vị xây dựng cơ bản

Cộng

Dùng vào sản xuất

Dùng vào xây dựng cơ bản

Cộng

Đơn vị sản xuất

Đơn vị xây dựng cơ bản

 

Cộng

Nhập khẩu

Tự sản xuất

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1961

Thủ trưởng đơn vị


 

Đơn vị ghi báo:......................

Bộ chủ quản:.........................

Địa điểm:...............................

Nơi nhận:...............................

 

BÁO CÁO

THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

_______

Biểu 04-VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452/TTg ngày 30-11-1961

 

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH ĐỊNH MỨC TIÊU PHÍ NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU
(Báo cáo tháng, quý)
(Dùng cho đơn vị sản xuất công nghiệp)

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Sản lượng sản phẩm trong kỳ báo cáo

Tên nguyên nhiên vật liệu

Tình hình tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu

Tổng số tiêu phí

Nguyên nhiên vật liệu tiêu phí vào 1 đơn vị sản phẩm

Đơn vị tính

Tổng cộng

Trong đó tiêu phí cho phế phẩm

Đơn vị tính

Định mức

Thực hiện

Tỷ lệ

A

B

1

C

D

2

3

E

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1962

Thủ trưởng đơn vịĐơn vị ghi báo:......................

Bộ chủ quản:.........................

Địa điểm:...............................

 

BÁO CÁO

THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

_______

Biểu 05-VT

Thủ tướng Chính phủ duyệt

Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 452/TTg ngày 30-11-1961

 

TÌNH HÌNH NHẬP, XUẤT, TỒN KHO THIẾT BỊ
(Dùng cho đơn vị sản xuất, đơn vị xây dựng cơ bản, đơn vị cung cấp)

 

Loại và tên
 thiết bị

Đơn vị tính

Nhãn ký hiệu

Tên nước sản xuất

Tồn kho đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Đưa  vào sử dụng trong kỳ

Xuất ra cho đơn vị khác

Tồn kho cuối kỳ

GHI CHÚ

Kế hoạch

Thực hiện

Cộng

Trong đó đang lắp ráp

Cộng

Trong đó

Nhà nước thống nhất phân phối

Thiết bị

chuyển đượcụng

Nhà nước thống nhất phân phối

Thiết bị

chuyển dụng

Thiết bị dùng không thích hợp

Thiết bị bỏ đi coi như sắt vụn

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Người duyệt biểu

Ngày……tháng……năm 1962

Thủ trưởng đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 452-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu452-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 452-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 452-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu452-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 452-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 452-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý và năm