Quyết định 4529/QĐ-UBND

Quyết định 4529/QĐ-UBND năm 2019 về Phương án bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4529/QĐ-UBND 2019 bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4529/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN BÌNH ỔN GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRONG DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 81/TTr-SCT ngày 02/12/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 3096/SCT-QLGCS ngày 28/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Phương án bình ổn giá nêu tại Điều 1 cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Canh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh; Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định, Cơ sở Ngọc Liễu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

PHƯƠNG ÁN

BÌNH ỔN GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRONG DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020
 (Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh )

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, không để xảy ra tình trạng khan hiếm giả tạo, đầu cơ, tăng giá, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Chuẩn bị tốt các loại hàng hóa thiết yếu, tổ chức cung ứng kịp thời đến đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Các đơn vị tham gia bình ổn giá thực hiện bán theo giá cam kết đối với các mặt hàng tham gia bình ổn giá tại các điểm bán hàng bình ổn cho nhân dân ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tại 03 huyện miền núi: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão; cung cấp đủ các loại hàng hóa thiết yếu với mức giá ổn định và ngang giá với khu vực thành thị nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, bảo đảm an sinh xã hội ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu tham gia bình ổn giá

- Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu phục vụ miền núi do Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Canh cung cấp thực hiện theo Phụ lục 1, 2 và 3 kèm theo.

- Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu do Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định và Cơ sở Ngọc Liễu cung cấp thực hiện theo Phụ lục 4 và 5 kèm theo.

2. Về tiêu chuẩn, chất lượng các mặt hàng tham gia bình ổn giá

- Các mặt hàng tham gia bình ổn giá phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phải được đóng dấu kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Những hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc bảo quản không tốt, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phải được thu hồi; đồng thời, nhà cung cấp có nghĩa vụ đổi hàng hoặc bồi hoàn chi phí cho người mua.

Nguyên đán Canh Tý năm 2020

- Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định phải đảm bảo giá bán các mặt hàng tham gia bình ổn không vượt quá mức giá trần đối với từng mặt hàng cụ thể trong thời gian tham gia bình ổn giá như đã cam kết. Trường hợp giá các mặt hàng nêu trên có cùng quy cách, tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường giảm thấp hơn giá cam kết nêu trên thì Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định phải điều chỉnh giảm giá bán đã cam kết để đảm bảo thấp hơn giá thị trường từ 3%-5%. Riêng đối với mặt hàng rau, củ, quả đề nghị Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định bán thấp hơn giá thị trường từ 5-8% theo từng thời điểm như Công ty đã cam kết.

- UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão chỉ đạo các đơn vị thực hiện bình ổn giá, thực hiện bán đúng giá như đã cam kết và theo Phương án bình ổn giá được duyệt.

- Cơ sở Ngọc Liễu thực hiện bán hàng với giá cả phù hợp, không vượt quá giá trần cam kết và theo Phương án bình ổn giá được duyệt.

4. PhƯơng thức tổ chức thực hiện bán hàng

- UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn khẩn trương tổ chức các điểm bán hàng thuộc chương trình bình ổn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị triển khai các phiên chợ về nông thôn, miền núi; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thông báo cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa biết thời gian và địa điểm bán hàng bình ổn giá để tham gia mua sắm.

- Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định có trách nhiệm thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bình Định, kênh quảng cáo của Siêu thị, cẩm nang mua sắm, phát thanh trên hệ thống loa của Siêu thị, đồng thời treo băng rôn thông báo công khai tại các điểm bán hàng bình ổn giá tại Siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn, Siêu thị Co.op Mart An Nhơn, một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Bình Định và tại các phiên chợ hàng Việt về nông thôn do đơn vị tổ chức.

- Cơ sở Ngọc Liễu có trách nhiệm bố trí nhân viên tổ chức bán hàng đầy đủ và kịp thời; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm bán hàng cố định và lưu động tại các thôn thuộc 11 xã của huyện Hoài Ân, gồm: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Thạnh, Ân Đức, Ân Phong, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Nghĩa, Ân Hữu, để nhân dân biết mua sắm, góp phần bình ổn giá tại địa phương.

- Các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn giá phải tổ chức các quầy, điểm bán hàng bình ổn cố định, các điểm bán hàng lưu động, tổ chức đưa hàng bình ổn giá đến tận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, miền núi…; mở rộng diện tích trưng bày hàng bình ổn giá và tăng cường nhân viên bán hàng đảm bảo phục vụ tốt cho người dân mua sắm trong thời gian thực hiện bình ổn; đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá bán tại các điểm bán hàng đúng theo giá đã cam kết.

5. PhƯơng thức hỗ trợ kinh phí

a) Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuẩn bị cân đối nguồn hàng bán bình ổn giá, tổng kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện Phương án bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh là 29.459.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định: 24.069.000.000 đồng

- Cơ sở Ngọc Liễu: 1.980.000.000 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Canh: 1.090.000.000 đồng

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh: 733.000.000 đồng

- Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão: 1.587.000.000 đồng

Đối với các khoản chi phí vận chuyển hàng hóa phục vụ cho công tác bán hàng cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa tại 03 huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão, giao Sở Tài chính xem xét đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định (trừ những địa bàn phục vụ cung ứng hàng hóa cho đồng bào miền núi tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 và Quyết định số 2697/QĐ- UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh).

b) Thời gian tạm ứng vốn ngân sách: Sở Tài chính lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cho tạm ứng vốn ngân sách theo quy định, trong đó:

- Đối với Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định và Cơ sở Ngọc Liễu là 03 tháng kể từ ngày ngân sách xuất vốn tạm ứng.

- Đối với UBND huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão là 04 tháng kể từ ngày ngân sách xuất vốn tạm ứng.

c) Điều kiện thủ tục để được tạm ứng vốn ngân sách:

- Có chủ trương tạm ứng của UBND tỉnh;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định, Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão, Cơ sở Ngọc Liễu;

- Có hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp nguồn hàng bình ổn;

- Đối với Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định, Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão và Cơ sở Ngọc Liễu: Phải có văn bản bảo lãnh của Ngân hàng mà Công ty, cơ sở đang giao dịch, cam kết hoàn trả vốn tạm ứng cho Ngân sách tỉnh một lần theo đúng thời hạn quy định trong trường hợp Công ty, cơ sở không hoàn trả đúng hạn;

- Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Canh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh tham gia Chương trình bán hàng bình ổn giá tại địa bàn các xã, thôn vùng cao của 02 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh theo chỉ đạo của UBND huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh: UBND huyện phải có văn bản cam kết bảo lãnh bằng Ngân sách huyện đối với việc hoàn trả vốn tạm ứng cho Ngân sách tỉnh một lần theo đúng thời hạn quy định trong trường hợp các đơn vị trên không hoàn trả đúng hạn.

Trong vòng 30 ngày sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bình ổn giá, các đơn vị tham gia bình ổn (Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định; Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão; Cơ sở Ngọc Liễu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Canh) có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện bán hàng bình ổn giá nêu trên cho Sở Công Thương và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện Phương án bình ổn giá: 03 tháng kể từ ngày 05/12/2019 đến hết ngày 05/3/2020.

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án của các đơn vị tham gia bình ổn giá.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhất là đối với các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm tham gia bình ổn giá.

3. UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện bình ổn giá trên địa bàn quản lý, thực hiện việc dự trữ hàng hóa, chủ động cân đối cung cầu, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thực hiện cam kết việc bán hàng và bảo đảm giá bán các mặt hàng trong suốt thời gian bình ổn giá theo đúng Phương án đã được phê duyệt.

4. Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định có trách nhiệm đảm bảo dự trữ đủ khối lượng các mặt hàng: Dầu ăn, gạo, bánh tết, lạp xưởng, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm và rau, củ, quả các loại để cung ứng đầy đủ, kịp thời cho thị trường trong tỉnh trong suốt thời gian bình ổn (theo mức giá và số lượng đã cam kết). Trường hợp thị trường có nhu cầu khối lượng hàng lớn hơn dự kiến, Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định có trách nhiệm tăng thêm hàng để bán theo giá đã cam kết và có trách nhiệm thỏa thuận giá, bao tiêu và ứng trước vốn cho nhà sản xuất, chế biến để tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và cung ứng đủ hàng cho Siêu thị. Khi cần thiết, Công ty chủ động đề nghị can thiệp từ đơn vị chủ quản là Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh và một số nhà cung cấp lớn để đảm bảo cung cấp hàng hóa kịp thời về địa phương.

5. Cơ sở Ngọc Liễu khẩn trương xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa và tổ chức bán hàng phục vụ Tết đến từng xã của huyện Hoài Ân theo số lượng, chủng loại hàng hóa được duyệt và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, mức giá đã cam kết.

6. Các đơn vị tham gia bình ổn có trách nhiệm gửi thông báo thời gian và địa điểm tổ chức bán hàng lưu động cho UBND cấp huyện nơi tổ chức bán hàng biết để theo dõi.

7. Ngoài kinh phí ngân sách tỉnh tạm ứng thực hiện bình ổn giá, đề nghị các đơn vị tham gia sử dụng vốn từ các nguồn khác để tham gia bình ổn thị trường hàng hóa được duyệt theo Phương án này.

Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Tài chính, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tham gia bình ổn giá triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh./.

 

PHỤ LỤC 1

CANH TÝ NĂM 2020 DO CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP AN LÃO THỰC HIỆN
 (Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

HÀNG HÓA

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (Đồng)

THÀNH TIỀN (Đồng)

1

Mì tôm 3 miền

Gói

20.000

3.000

60.000.000

2

Nước mắm (1lít)

Chai

4.000

15.000

60.000.000

3

Dầu ăn Cái Lân

Chai

3.000

25.000

75.000.000

4

Bột ngọt 450g

1.500

27.000

40.500.000

5

Đường trắng

Kg

2.000

18.000

36.000.000

6

Xì dầu Hương Việt

Chai

1.000

8.000

8.000.000

7

Gạo

Kg

20.000

10.000

200.000.000

8

Nếp

Kg

4.000

36.000

144.000.000

9

Bánh, kẹo các loại

Kg

3.000

40.000

120.000.000

10

Chén

Chục

300

55.000

16.500.000

11

Hạt dưa

Kg

300

120.000

36.000.000

12

Nước ngọt các loại

Chai

2.000

10.000

20.000.000

13

Xăng dầu

Lít

1.000

21.485

21.485.000

14

Thịt bò

Kg

1.000

231.000

231.000.000

15

Thịt lợn

Kg

2.000

110.000

220.000.000

16

Trà

Gói

400

17.000

6.800.000

17

Chả lụa

Cây

1.000

66.000

66.000.000

18

Nem

Cây

1.000

66.000

66.000.000

19

Chả bò

Cây

500

121.000

60.500.000

20

Các mặt hàng thiết yếu khác

 

 

 

100.000.000

 

Tổng cộng

 

 

1.587.785.000

 

PHỤ LỤC 2

CANH TÝ NĂM 2020 DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN VĨNH THẠNH THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

HÀNG HÓA

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (Đồng)

THÀNH TIỀN (Đồng)

1

Nếp

Kg

1.000

20.000

20.000.000

2

Mì ăn liền Hảo Hảo

Gói

5.000

3.000

15.000.000

3

Dầu ăn Neptune

Lít

2.000

40.000

80.000.000

4

Bột ngọt Ajinomoto (400g)

Gói

2.000

28.000

56.000.000

5

Bột nêm Knorr

Gói

1.000

15.000

15.000.000

6

Đường trắng

Kg

1.500

15.000

22.500.000

7

Nước mắm Ông Tây

Lít

900

13.500

12.150.000

8

Xì dầu ChinSu

Chai

300

14.000

4.200.000

9

Hạt dưa

Kg

900

120.000

108.000.000

10

Bánh, kẹo các loại

Kg

900

60.000

54.000.000

11

Nước giải khát các loại

Lon

5.800

10.000

58.000.000

12

Chả, nem các loại

Kg

500

120.000

60.000.000

13

Hàng tiêu dùng thiết yếu khác

 

 

 

228.323.000

 

Tổng cộng

 

 

733.173.000

 

PHỤ LỤC 3

CANH TÝ NĂM 2020 DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN VÂN CANH THỰC HIỆN
 (Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

HÀNG HÓA

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (Đồng)

THÀNH TIỀN (Đồng)

1

Dầu hỏa

Lít

4.000

16.500

66.000.000

2

Mì tôm (Hảo Hảo + 3 miền)

Gói

30.000

3.000

90.000.000

3

Gạo tẻ Liên Hương

Kg

5.000

12.000

60.000.000

4

Bột ngọt A-One (0.5kg)

2.500

30.000

75.000.000

5

Nước mắm Nam Ngư 500ml

Chai

3.000

20.000

60.000.000

6

Dầu ăn Tường An 400ml

Chai

3.000

20.000

60.000.000

7

Nước giải khát các loại

Lon

300

100.000

30.000.000

8

Bộ bình ly

Bộ

200

150.000

30.000.000

9

Phít nước Rạng Đông

Cái

200

100.000

20.000.000

10

Nếp Phú Minh Tâm

Kg

2.000

25.000

50.000.000

 

Bột nêm Knorr 350g

2.450

20.000

49.000.000

11

Bánh, kẹo, mứt, trà các loại

Đồng

 

 

200.000.000

12

Hàng tiêu dùng thiết yếu khác

Đồng

 

 

300.000.000

 

Tổng cộng

 

 

1.090.000.000

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC HÀNG BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2019 DO CÔNG TY TNHH SÀI GÒN CO.OP BÌNH ĐỊNH THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

MẶT HÀNG

ĐƠN VỊ

TÍNH

ĐƠN GIÁ

(đồng)

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN

(Đồng)

A

B

C

1

2

3 = 1 x 2

I

Dầu ăn

 

 

 

1.767.700.000

1

Dau TV t.luyen cook COOP 1L-CL

Chai

23.000

1.500

34.500.000

2

Dau TV t.luyen cook COOP 2L-CL

"

47.000

1.200

56.400.000

3

Dau TV t.luyen cook COOP 5L-CL

"

105.000

800

84.000.000

4

Dầu ăn thực vật CAILAN 1L

"

26.400

12.000

316.800.000

5

Dầu ăn thực vật CAILAN 2L

"

52.900

10.000

529.000.000

6

Dầu ăn thực vật CAILAN 5L

"

124.500

6.000

747.000.000

II

Gạo

 

 

 

1.084.000.000

1

Gạo Tây Đô Thiên Kim VP 5kg

Túi

62.500

4.500

281.250.000

2

Gạo trắng nở xốp 5% tam COOP 5kg

"

61.000

7.000

427.000.000

3

Gao H.Lai THIEN KIM VP 5kg

"

83.500

4.500

375.750.000

III

Bánh Tết

 

 

 

234.700.000

1

Bánh quy bơ Coop Select ht 445g

Hộp

101.000

1.700

171.700.000

2

Bánh quy hop Coop Select hg 300g

Hộp

42.000

1.500

63.000.000

IV

Lạp xƯởng

 

 

 

592.700.000

1

Lạp xưởng tiêu MQL Co.op Select 500g-THV

Hộp

96.000

700

67.200.000

2

Lạp xưởng MQL Co.op Select hộp 500g

"

95.000

900

85.500.000

3

Lạp Xưởng MQL db Vissan gói 500g

"

110.000

4.000

440.000.000

V

Giò lụa

 

 

 

144.000.000

1

Giò lụa Coop Select 500g-SAR

Gói

81.000

900

72.900.000

2

Giò lụa hương Việt Vissan 500g

Gói

79.000

900

71.100.000

VI

Thịt gia súc

 

 

 

14.411.250.000

1

Thịt bò file

Kg

260.000

10.000

2.600.000.000

2

Thịt bò đùi loại 1

"

250.000

9.000

2.250.000.000

3

Thịt nạc heo

"

136.000

11.500

1.564.000.000

4

Thịt đùi heo

"

129.000

14.000

1.806.000.000

5

Sườn cốt lết heo

"

126.000

13.500

1.701.000.000

6

Ba rọi heo

"

141.500

15.500

2.193.250.000

7

Thịt chân giò heo

"

118.000

14.000

1.652.000.000

8

Xương ống heo

 

107.500

6.000

645.000.000

VII

Thịt gia cầm

 

 

 

3.515.500.000

1

Đùi tỏi gà nhập khẩu

Kg

56.000

23.000

1.288.000.000

2

Đùi gà góc tư nhập khẩu

"

48.500

20.000

970.000.000

3

Ức gà Filekg-BM

"

76.500

5.000

382.500.000

4

Gà thả vườn đông lạnh

"

87.500

10.000

875.000.000

VIII

Trứng

 

 

 

520.000.000

1

Trứng gà hộp 10 quả

Hộp

26.000

20.000

520.000.000

IX

Rau, củ, quả các loại

 

Giá thấp hơn thị trƯờng từ

5% - 8%

70 tấn

1.800.000.000

Tổng cộng

 

 

24.069.850.000

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC HÀNG BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 DO CƠ SỞ NGỌC LIỄU THỰC HIỆN
 (Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

HÀNG HÓA

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (Đồng)

THÀNH TIỀN (Đồng)

1

Gạo đồng (5kg)

Túi

1.000

45.000

45.000.000

2

Nếp ngự Sa Huỳnh (5 kg)

Túi

500

50.000

25.000.000

3

Hạt dưa

Kg

1.000

120.000

120.000.000

4

Bánh OREO

1 Hộp

1.000

48.000

48.000.000

5

Bánh Custas

1 Hộp

1.000

48.000

48.000.000

6

Bánh Choco Pie Dark

1 Hộp

1.000

48.000

48.000.000

7

Bánh Extreme

1 Hộp

1.000

35.000

35.000.000

8

Bánh Cosy Quy bơ sữa

1 Hộp

1.000

160.000

160.000.000

9

Bánh Quế LU Socola

1 Hộp

1.000

200.000

200.000.000

10

Kẹo các loại

1 Bì

2.000

20.000

40.000.000

11

Dầu ăn Tường An

1 Lít

2.000

33.000

66.000.000

12

Trái cây các loại

Kg

2.000

50.000

100.000.000

13

Nước mắm

Lít

2.000

60.000

120.000.000

14

Thịt bò

Kg

1.000

200.000

200.000.000

15

Thịt heo

Kg

1.000

100.000

100.000.000

16

Cánh gà

Kg

1.000

100.000

100.000.000

17

Chân gà

Kg

1.000

80.000

80.000.000

18

Chả lụa (400g)

Cây

1.000

60.000

60.000.000

19

Nem (400g)

Cây

1.000

60.000

60.000.000

20

Chả bò (400g)

Cây

1.000

110.000

110.000.000

21

Chả hoa (400g)

Cây

1.000

70.000

70.000.000

22

Chả dăm bông (400g)

Cây

1.000

70.000

70.000.000

23

Chả quế (400g)

Cây

1.000

40.000

40.000.000

24

Chả sụn tai heo (400g)

Cây

1.000

35.000

35.000.000

Tổng cộng

1.980.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4529/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4529/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2019
Ngày hiệu lực04/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4529/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4529/QĐ-UBND 2019 bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4529/QĐ-UBND 2019 bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4529/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành04/12/2019
        Ngày hiệu lực04/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 4529/QĐ-UBND 2019 bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 4529/QĐ-UBND 2019 bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bình Định

             • 04/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực