Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL năm 2013 gia hạn thời gian cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn quốc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL 2013 gia hạn Bảo tàng đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài nghiên cứu


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4534/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CHO PHÉP BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐƯA HIỆN VẬT KHẢO CỔ RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VÀ PHỤC DỰNG TẠI BẢO TÀNG QUỐC GIA HÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc;

Căn cứ Công văn số 342/BTLSQG/NCST ngày 5 tháng 12 năm 2013 và Tờ trình số 346/TTr-BTLSQG ngày 5 tháng 12 năm 2013 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đề nghị cho phép gia hạn thời gian đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa 66 hiện vật, 57 cụm mảnh gốm, gồm 10.367 mảnh ra nước ngoài có thời hạn để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, thành phố Xơ-Un, Hàn Quốc (theo Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL) cụ thể như sau:

- Thời gian đưa hiện vật về Việt Nam theo Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 là trước ngày 30 tháng 12 năm 2013.

- Nay gia hạn thời gian được phép đưa hiện vật về Việt Nam trước ngày 18 tháng 3 năm 2015.

Điều 2. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trách nhiệm:

1. Tiếp tục phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, phân tích, phục dựng các hiện vật khảo cổ và đưa hiện vật về Việt Nam theo đúng Thỏa thuận về Dự án hợp tác nghiên cứu đã được ký kết giữa hai bên.

2. Thực hiện các thủ tục trong quá trình đóng gói, vận chuyển và làm các thủ tục tạm xuất, tái nhập các hiện vật thuộc Danh mục 1, Danh mục 2 kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an;
- Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính
- Lưu: VT, DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4534/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4534/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2013
Ngày hiệu lực26/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4534/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL 2013 gia hạn Bảo tàng đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài nghiên cứu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL 2013 gia hạn Bảo tàng đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài nghiên cứu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4534/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành26/12/2013
        Ngày hiệu lực26/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL 2013 gia hạn Bảo tàng đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài nghiên cứu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4534/QĐ-BVHTTDL 2013 gia hạn Bảo tàng đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài nghiên cứu

            • 26/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực