Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND

Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 01/2018/QĐ-UBND danh mục nghề mức chi phí đào tạo người khuyết tật Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4538/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B, KHOẢN 3, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3952/2015/QĐ- UBND NGÀY 08/10/2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại Tờ trình số 2850/TTrLN-SLĐTBXH-STC ngày 28/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa như sau:

b) Mức h trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề:

Người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề theo mức quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Các Bộ: LĐTB&XH, Tài chính, Tư pháp (để báo cáo);
-
TT Tnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4538/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4538/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực13/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4538/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4538/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýPhạm Đăng Quyền
       Ngày ban hành03/11/2015
       Ngày hiệu lực13/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4538/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa