Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN 2017 phần mềm cập nhật diễn biến rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4539/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHẦN MỀM CẬP NHẬT DIỄN BIẾN RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 362/TB-VPCP , ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và tng kết dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;

Xét Tờ trình s09/TTr-BQL ngày 17/10/2017 của Ban Quản lý Dự án FORMIS II về việc xin ban hành Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (sau đây viết tắt là Phần mm) phục vụ theo dõi din biến rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý rừng trong toàn quốc.

Điều 2. Phần mềm áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cập nhật din biến rừng; khai thác, sử dụng kết quả cập nhật diễn biến rừng phục vụ theo dõi diễn biến rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý rừng trong toàn quốc.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục Lâm nghiệp

1.1. Tổng cục trưởng ban hành hướng dẫn sử dụng Phần mềm cập nhật din biến rừng; chỉ đạo các đơn vị hàng năm nâng cấp, bổ sung chức năng Phần mm đđáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp trong toàn quốc.

1.2. Cục Kiểm lâm

a) Quản trị nội dung Phần mềm theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp (sau đây viết chung là Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN);

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hệ thống kiểm lâm toàn quốc sử dụng Phần mềm để cập nhật diễn biến rừng.

1.3. Văn phòng Tổng cục

a) Quản trị kỹ thuật Phần mềm theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ;

b) Bảo trì, vận hành, cập nhật, nâng cấp Phần mềm;

c) Tổ chức kiểm tra, tuyên truyền kịp thời Phần mềm tại các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn quốc.

1.4. Vụ Kế hoạch, Tài chính

a) Tổng hợp đề xuất, bố trí đủ nguồn lực tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 1.1 và 1.2 của Điều này;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục huy động các nguồn vốn ODA, nguồn vốn NGO từ các Chương trình, dự án và các nguồn hỗ trợ hp pháp khác bảo đảm Phần mềm hoạt động có hiệu quả.

1.5. Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp giai đoạn II (FORMIS II)

Tiếp tục nâng cấp, hướng dẫn sử dụng Phần mềm; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn; phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp giúp địa phương sử dụng Phần mềm để cập nhật diễn biến rừng đến khi kết thúc Dự án.

2. V Tài chính

Tổng hợp đề xuất, bố trí đủ nguồn lực tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước để duy trì và phát triển môi trường công nghệ thông tin; vận hành, cập nhật, nâng cấp, bảo trì Phần mềm.

3. VKế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng dự toán từ nguồn vốn đầu tư và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác đảm bảo duy trì Phần mềm hoạt động có hiệu quả.

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp huy động nguồn hỗ trợ từ Chương trình, dự án ODA, NGO và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác đảm bảo duy trì Phần mềm hoạt động có hiệu quả.

5. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn các Hạt Kiểm lâm trực thuộc sử dụng Phần mềm để cập nhật diễn biến rừng.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cho các hoạt động đầu tư, nâng cấp trang thiết bị; tổ chức thu thập, cập nhật, tích hợp dữ liệu và các hoạt động khác có liên quan được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hp pháp khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 589/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Giám đốc Ban quản lý Dự án FORMIS II; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng BNN&PTNT;
- ĐSQ Phần Lan tại Việt Nam;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4539/QĐ-BNN-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4539/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4539/QĐ-BNN-TCLN

Lược đồ Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN 2017 phần mềm cập nhật diễn biến rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN 2017 phần mềm cập nhật diễn biến rừng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4539/QĐ-BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN 2017 phần mềm cập nhật diễn biến rừng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4539/QĐ-BNN-TCLN 2017 phần mềm cập nhật diễn biến rừng

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực