Quyết định 4540/2003/QĐ-UB

Quyết định 4540/2003/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4540/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4540/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP THỦY TINH TIỀN PHONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999 và Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24-4-2002 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24-5-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước ;
Xét biên bản ngày 14-8-2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2001 ;
Theo Thông báo số 305/ĐMDN ngày 11-9-2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về cuộc họp thông qua Đề án giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong ;

Xét tờ trình số 355/ĐMDN ngày 16-10-2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31-12-2001 của Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong để thực hiện giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 2.742.032.888 (Hai tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu không trăm ba mươi hai ngàn tám trăm tám mươi tám) đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.689.284.836

(Một tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu hai trăm tám mươi bốn ngàn tám trăm ba mươi sáu) đồng.

Điều 2.- Tài sản không tính vào giá trị giao (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

Tài sản chờ thanh lý : nguyên giá 45.276.800 đồng, giá trị còn lại 0 đồng.

Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong thực hiện các bước tiếp theo của qui trình giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động.

Điều 4.- Giao cho Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý số tài sản ghi tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24-5-2000 của Bộ Tài chánh hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11, Giám đốc Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong và Giám đốc các sở - ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND. TP
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- Liên đoàn Lao động TP
- Cục thuế thành phố
- Chi cục TC DN/TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4540/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4540/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2003
Ngày hiệu lực23/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4540/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4540/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4540/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4540/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành23/10/2003
        Ngày hiệu lực23/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4540/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4540/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong

            • 23/10/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực