Quyết định 456/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các Thứ trưởng;
- Cục Bản quyền tác giả;
- Vụ Pháp chế;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, THN.12

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đoàn Văn Việt

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI CÁC CAM KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ

1

Xây dựng phương án và tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Canada (ACaFTA); Xây dựng phương án và tiếp tục tham gia đàm phán các Hiệp định trong ASEAN; Tham gia các Chương trình kết nối kinh tế song phương; Dịch thuật các tài liệu nghiên cứu, tham khảo, chuyên đề,…

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị liên quan

Tài liệu nghiên cứu, tham khảo, chuyên đề,…

Cả năm

2

Tổ chức tuyên truyền về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị

Cả năm

3

Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan sau khi Việt Nam gia nhập

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị, tài liệu tập huấn

Cả năm

4

Xây dựng phương án và tham gia đàm phán về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan tại Hiệp định ACaFTA

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Tài liệu nghiên cứu, phương án đàm phán,…

Cả năm

5

Chương trình Tọa đàm “Tiếp cận thị trường văn hóa: Góc nhìn quản lý và nhà đầu tư”

Trung tâm CNTT - Báo Tổ quốc

Các đơn vị liên quan

Sản phẩm truyền thông (Tọa đàm)

Cả năm

II

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ

1

Tổng kết, rà soát các cam kết hiện hành của Việt Nam trong các FTA, đối chiếu, rà soát với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đưa ra đề xuất kiến nghị sửa đổi, xây dựng VBPL.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Kết quả rà soát và văn bản đề xuất, kiến nghị

Cả năm

III

CÔNG TÁC TỔNG HỢP BÁO CÁO

1

Báo cáo định kỳ về công tác hội nhập quốc tế kinh tế trước Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội và các diễn đàn, ủy ban thương mại, đầu tư song phương và đa phương.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, tờ trình

Cả năm

2

Đầu mối vấn đáp chính sách đầu tư, thương mại định kỳ và theo yêu cầu tại các điều ước quốc tế. Giải trình trước Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, diễn đàn trong nước và quốc tế

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, công văn

Cả năm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 456/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu456/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 456/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu456/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đoàn Văn Việt
        Ngày ban hành03/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế

              • 03/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực