Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 457/QĐ-UBND 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 457/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tại Tờ trình số 148/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực;

3. Bà Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban;

4. Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban;

5. Ông Lê Tiến Trị, Phó Giám đốc Sở KH và ĐT, Phó Trưởng Ban;

6. Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban;

7. Bà Lê Thị Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ viên;

9. Ông Ngọc Kim Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ viên;

10. Bà Lô Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Uỷ viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Hải Dương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Uỷ viên;

13. Ông Nguyễn Văn Lập , Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ viên;

14. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Uỷ viên;

15. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên;

16. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT, Uỷ viên;

17. Bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Uỷ viên;

18. Ông Hồ Sỹ Tuấn, Phó Giám đốc Công An tỉnh, Uỷ viên;

19. Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên;

20. Bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

21. Ông Nguyễn Công Đường, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Uỷ viên;

22. Ông Nguyễn Chí Tuyến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Uỷ viên;

23. Bà Nguyễn Lương Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Uỷ viên;

24. Ông Nguyễn Đình Yên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Uỷ viên;

25.Ông Nguyễn Tử Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Uỷ viên;

26. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Uỷ viên;

Điều 2. Các thành viên Ban VSTBPN tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban VSTBPN tỉnh ban hành quy chế làm việc của Ban. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh được thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Ban: Sử dụng cán bộ, chuyên viên phòng Bình đẳng giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cán bộ chuyên viên một số sở ngành liên quan.

Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để hoạt động.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban, sử dụng Tổ Chuyên viên giúp việc Ban và bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ, về công tác cán bộ nữ trong tỉnh.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh.

4. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam theo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Ngoài ra, Ban có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về bình đẳng giới tham mưu cho Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm và được tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Uỷ ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam;
- Văn phòng Bộ LĐTBXH; (để b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BVSTBPN tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 457/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 457/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 457/QĐ-UBND 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 457/QĐ-UBND 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu457/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 457/QĐ-UBND 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 457/QĐ-UBND 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An

            • 25/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực