Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB 2017 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4576/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÔNG CHỨC KIỂM LÂM MỚI TUYỂN DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 tại Công văn số 651/TCBQL-ĐT ngày 26/10/2017 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Chương trình bi dưỡng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng (Chương trình bồi dưỡng đính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c
);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÔNG CHỨC KIỂM LÂM MỚI TUYỂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Công chức, viên chức mới tuyển dụng làm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lực lượng kim lâm;

- Công chức, viên chức trong lực lượng kiểm lâm chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Kim lâm.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị, cung cấp những kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, hệ thng tổ chức kim lâm và một số kỹ năng cơ bản trong thực thi nhiệm vụ của công chức kim lâm.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị:

- Về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng kiểm lâm.

- Về kỹ năng: Thực hiện tốt một số kỹ năng cơ bản cho công chức kim lâm trong thực thi công vụ như kỹ năng tuyên truyền, lập kế hoạch công tác, sử dụng bản đồ, địa bàn, GPS...

- Về thái độ: Nâng cao ý thức, trách nhiệm làm việc của công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở trong thực thi nhiệm vụ.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT K CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình bao gồm các chuyên đề, được xây dựng dựa trên cơ sở nhiệm vụ của kim lâm. Các chuyên đề này đi từ kiến thức chung đến nghiệp vụ chuyên sâu, phù hợp các quy định về chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức Kim lâm.

IV. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình bồi dưỡng bao gồm 03 chuyên đề giảng dạy, 01 bài kiểm tra cuối khóa.

b) Tng thời gian bồi dưỡng là 05 ngày học tương đương 40 tiết (5 ngày x 8 tiết/ngày), trong đó:

Lý thuyết:

20 tiết

Thảo luận, thực hành:

16 tiết.

Kiểm tra:

02 tiết

Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ:

02 tiết

Tổng cộng:

40 tiết

2. Cu trúc chương trình

TT

Nội dung

Số tiết

Tng cộng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Chuyên đề 1: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Nước CHXHCN Việt Nam

1.1 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương

1.2 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương

1.3 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4

0

4

2

Chuyên đề 2: Tổ chức và hoạt động của Kim lâm, Kim lâm địa bàn

2.1 Tổ chức và hoạt động của kim lâm

2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kim lâm

2.3 Tiêu chuẩn các ngạch công chức kim lâm

2.4 Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã

2

2

4

3

Chuyên đề 3: Một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của công chức kiểm lâm

3.1 Kỹ năng tuyên truyền và vận động quần chúng

3.2 Knăng thống kê, kim kê rừng và đất lâm nghiệp

3.3 Kỹ năng lập kế hoạch công tác, triển khai kế hoạch công tác cho kim lâm

3.4 Sử dụng bản đồ số, bản đồ giấy và GPS trong lâm nghiệp

3.5 Kỹ năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

14

14

28

4

Kiểm tra đánh giá cuối khóa

2

 

2

5

Khai, bế giảng và cấp chứng chỉ

2

 

2

 

Tổng

24

16

40

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Đối với việc biên soạn tài liệu

- Nội dung các chuyên đề được biên soạn phù hợp với nhiệm vụ của công chức, viên chc, người lao động mới được tuyn dụng làm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lực lượng kim lâm.

- Các chuyên đề lý thuyết tập trung vào cung cấp nhng kiến thức cơ bản về hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống tổ chức kim lâm, kim lâm địa bàn cấp xã và một số kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.

- Tài liệu chuyên đề được biên soạn đơn giản và được mô hình hóa, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng vào thực tế, thiết kế theo cấu trúc “mở” cho phép ging viên cập nhật thường xuyên các nội dung và tư liệu mới từ các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thời điểm bồi dưỡng.

- Tài liệu phải cung cấp cho học viên các câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận phải gắn với thực tiễn của kim lâm.

2. Đối với giảng dạy

a) Giảng viên

- Giảng viên tham gia giảng dạy cần có năng lực, bằng cấp và trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp; giảng viên do Tổng cục Lâm nghiệp cử/mời là các chuyên gia có kinh nghiệm và nghiệp vụ sư phạm.

b) Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;

- Sử dụng triệt đthời gian thảo luận, thực hành dành cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm từ thực hành;

- Kết hợp giữa phương pháp thuyết trình của giảng viên, phân tích tình huống và thảo luận; tăng cường thực hành và giải quyết tình huống để học viên cùng thảo luận trên lớp.

c) Công tác chun bị

- Chuẩn bị giáo án trước khi giảng dạy;

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến bài giảng;

- Đdùng giảng dạy: máy chiếu; máy tính xách tay; giấy A0, A4, bút dạ viết bảng, nam châm, bảng và các thiết bị phục vụ giảng dạy phù hợp với từng chuyên đề khác.

3. Yêu cầu đối với việc học tập của học viên

- Học tập, nghiên cứu tài liệu, giáo trình về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính ở địa phương.

- Học tập, nghiên cứu tài liệu, giáo trình về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và nhng yêu cầu, hiu biết đối với kim lâm.

- Tham gia đy đủ, tích cực trong quá trình học, thảo luận trên lớp.

- Kết thúc khóa học, học viên tiếp thu, vận dụng các kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của Kim lâm.

VI. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

- Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra: Sau khi kết thúc học tập trên lớp và tho luận, học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm, việc xếp loại học viên được thực hiện như sau:

- Đạt: Số câu trả lời đúng bằng hoặc trên 50% tổng số câu hỏi;

- Không đạt: Số câu trả lời đúng dưới 50% tổng số câu hỏi.

VII. VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Việc cấp giy chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4576/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4576/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4576/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB 2017 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB 2017 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4576/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB 2017 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB 2017 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới

            • 08/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực