Quyết định 458/QĐ-UBND

Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 458/QĐ-UBND 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG NGÃI, TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Lut Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 335/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3478/TTr-STNMT ngày 25/11/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1869/SNV ngày 10/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung chủ yếu như sau:

I. NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở hp nhất, chuyển giao nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đt thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Chuyển giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hp đồng, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan v.v... của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý theo quy định.

3. Việc thực hiện chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi phải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận phải đảm bảo các hoạt động bình thường của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp.

II. NỘI DUNG THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH

1. Tên tổ chức: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí, chức năng:

a) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đai; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

b) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký đt đai có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện các thủ tục về đăng ký quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

b) Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đt (gọi tt là Giy chứng nhận);

c) Thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

d) Lập, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính;

đ) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu địa chính, cập nhật, đồng bộ hóa dữ liệu địa chính theo quy định;

e) Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề; trích đo địa chính thửa đất, khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đt;

g) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

h) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm và các dịch vụ về cung cấp thông tin địa chính; trích đo địa chính thửa đt, khu đt, trích lục bản đđịa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;

k) Biên mục, chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ và các hoạt động cung ứng dịch vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và các nhiệm vụ có thu do Nhà nước giao;

l) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

4. Tổ chức bộ máy:

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bao gồm:

a) Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và phù hợp vi tiêu chuẩn chức danh theo quy định của tỉnh và pháp luật của nhà nước.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai gồm có:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ;

- Phòng Đăng ký và Thống kê đất đai;

- Phòng Thông tin - Lưu trữ địa chính;

- Phòng Đo đạc bản đồ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể theo đnghị của Giám đc Văn phòng Đăng ký đt đai tỉnh.

Mỗi phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và phù hp với tiêu chun chức danh theo quy định của tỉnh và pháp luật của nhà nước.

c) Các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được tổ chức các Chi nhánh trực thuộc đặt tại các huyện, thành phố do UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trên địa bàn các huyện, thành phố; cụ thể như sau:

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Tư Nghĩa;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Mộ Đức;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Đức Phổ;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Nghĩa Hành;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Ba Tơ;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Minh Long;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Hà;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Tây;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Trà Bồng;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Tây Trà;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Lý Sơn.

Các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có con dấu riêng, có trụ sở và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Chi nhánh do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Mỗi Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có Giám đốc và 01 (một) Phó Giám đốc (riêng thành phố Quảng Ngãi và các huyện Đức Phổ, Bình Sơn bố trí không quá 02 Phó Giám đốc). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của các Chi nhánh do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và phù hp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của tỉnh và pháp luật của nhà nước.

5. Biên chế và số lượng ngưi làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai:

a) Chuyển giao nguyên trạng về biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và của Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đt thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý theo quy định.

b) Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, khả năng tài chính của đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, người lao động theo chức danh nghề nghiệp và xác định số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

c) Việc Điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách, tuyển dụng, hợp đồng lao động, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động làm việc trong Văn phòng Đăng ký đt đai tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức, người lao động và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

6. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhà làm việc, kho lưu trữ:

Những cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhà làm việc và kho lưu trữ hiện có đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đt tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đt các huyện, thành phố đã và đang sử dụng được chuyển giao nguyên trạng cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố tiếp tục sử dụng để phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

7. Về cơ chế tài chính và kinh phí hoạt động:

a) Cơ chế tài chính:

Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt đng thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Kinh phí hoạt động:

- Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn thu hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền.

8. Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh căn cứ các văn bản quy đnh, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thm quyền, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án này. Xây dựng kế hoạch thi gian, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, các hồ sơ, tài liệu có liên quan v.v...của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thời gian hoàn thành việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận chậm nhất trong tháng 01 năm 2015.

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất tỉnh theo đnghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đt đai, đlàm căn cứ thực hiện.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh vi các cơ quan có liên quan ở các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động trong năm 2015 của Văn phòng Đăng ký đt đai tỉnh và các Chi nhánh trực thuộc.

- Hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (mô hình một cấp), báo cáo UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Đán này; điều chuyển biên chế, viên chức; chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp vi Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn thực hiện chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về tài chính, tài sản của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc STài nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố trước khi tổ chức hợp nhất về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng dẫn thực hiện công tác tài chính đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo quy định hiện hành.

- Trên cơ sở dự toán do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, khả năng ngân sách, tổng hp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán đối với Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó có kinh phí hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh trực thuộc).

4. Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm phát hiện và phản hồi, đề xuất về thủ tục đất đai nhằm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ tài chính của các tổ chức và người sử dụng đt.

5. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Kiểm kê, bàn giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, các hồ sơ, tài liệu có liên quan v.v...của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về xây dựng Quy chế phối hp giữa Văn phòng Đăng ký đt đai tỉnh với các cơ quan có liên quan ở địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được giao của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- VPUB: PCVP, NNTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NCnvhuy704.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 458/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu458/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực17/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 458/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 458/QĐ-UBND 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 458/QĐ-UBND 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu458/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực17/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 458/QĐ-UBND 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 458/QĐ-UBND 2014 thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi

            • 17/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực