Quyết định 4585/QĐ-UBND

Quyết định 4585/QĐ-UBND năm 2017 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình - Phần xây dựng và Phần lắp đặt

Nội dung toàn văn Quyết định 4585/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4585/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHẦN LẮP ĐẶT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014; Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014; Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4512/TTr-SXD ngày 29 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình - Phần xây dựng và Phần lắp đặt kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình - Phần xây dựng và Phần lắp đặt được công bố kèm theo Quyết định này thay thế Bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình công bố kèm theo Quyết định số 1001/ QĐ-UBND ngày 03/5/2012 và Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Thường trực HĐND;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm THCB-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4585/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4585/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(15/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4585/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4585/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4585/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4585/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (15/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 4585/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 4585/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Quảng Bình

             • 19/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực