Quyết định 4587/QĐ-UBND

Quyết định 4587/QĐ-UBND năm 2014 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4587/QĐ-UBND 2014 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4587/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4784/STP-THPL ngày 05 tháng 9 năm 2014;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được thực hiện các quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác về xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và theo các chỉ đạo, phân công đột xuất, không thường xuyên khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Việc giao quyền có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này và chấm dứt khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trong phạm vi giao quyền nêu tại Điều 1, các Phó Chủ tịch được giao quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thành phố và trước pháp luật về những quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính và ủy quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Điều 4. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: Chủ tịch;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, PCNC (2b);
- Lưu: VT, (PCNC/TNh) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4587/QĐ-UBND 2014 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4587/QĐ-UBND 2014 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4587/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành15/09/2014
        Ngày hiệu lực15/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4587/QĐ-UBND 2014 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4587/QĐ-UBND 2014 giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành Hồ Chí Minh

            • 15/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực