Quyết định 459/QĐ-BNN-KH

Quyết định 459/QĐ-BNN-KH năm 2015 Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định 2389/QĐ-TTg về thực hiện Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

Nội dung toàn văn Quyết định 459/QĐ-BNN-KH 2015 Kế hoạch hành động thực hiện 2389/QĐ-TTg xây dựng giai cấp công nhân


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2389/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 79-KL/TW NGÀY 25/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 28/01/2008 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Đảng ủy, ĐTN Bộ NN&PTNT;
- CĐ ngành NN&PTNT; CĐ CQ Bộ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2389/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 79-KL/KW NGÀY 25/12/2013 CỦA BCT ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 28/01/2008 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 459/QĐ-BNN-KH ngày 05/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) tại Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hành động (sau đây viết tắt là Kế hoạch) triển khai thực hiện Chương trình với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng các chương trình, đề án, hoạt động cụ thể để triển khai các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động (sau đây viết tắt là CNVC) trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần CNVC.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm và nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008, Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013, Chương trình hành động của Chính phủ đến đảng viên CNVC đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành;

- Xác định rõ nhiệm vụ và phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân

- Tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn ngành, đặc biệt trong các cấp ủy Đảng, trong đội ngũ đảng viên, CNVC về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân.

- Tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, cùng các tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của CNVC.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong CNVC; tiếp tục nghiên cứu và triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của CNVC, tập trung hơn cho đối tượng công nhân khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp tư nhân trong ngành; nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC.

2. Tổ chức giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp và PTNT

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về giai cấp công nhân, đặc biệt là những quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vận động CNVC nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, trong đó tập trung vào một số nội dung:

+ Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tay nghề cho CNVC.

Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trọng tâm là đào tạo cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá... nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các cơ sở giáo dục, đào tạo. Lựa chọn các cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài.

+ Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để CNVC chủ động học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ.

+ Kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những người ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là người trực tiếp sản xuất.

+ Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ phối hợp tốt với chính quyền địa phương tạo điều kiện về phúc lợi xã hội cho người lao động; phối hợp với tổ chức tín dụng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

+ Phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa trong CNVC các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho nông dân, gắn đào tạo nghề với chương trình xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành theo các Quyết định của Bộ: số 2340/QĐ-BNN-TCCB và số 2341/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, theo Quyết định số 2585/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/10/2013; Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014 - 2020, theo Quyết định số 1323/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/6/2014.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội

- Cấp ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tạo điều kiện để Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của đất nước, nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, giáo dục ý thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người lao động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội về chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên.

- Chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng từ đoàn viên công đoàn, nhất là từ trong các doanh nghiệp. Cấp ủy, Lãnh đạo, tổ chức Công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính”, “Tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Đơn vị văn hóa”, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó xây dựng người CNVC văn minh, trí tuệ, năng động, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

- Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả “Tháng Công nhân” hàng năm thực sự là ngày hội, thiết thực nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền về giai cấp công nhân, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho người lao động.

4. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp quy liên quan đến người lao động

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện đúng chế độ, chính sách pháp luật cho CNVC.

- Tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong CNVC; thực hiện tốt chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Định kỳ hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chương trình gặp gỡ, đối thoại với CNVC để giải đáp những thắc mắc, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, định hướng tư tưởng dư luận xã hội và tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đối với người lao động cho phù hợp.

5. Tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của công chức, viên chức và người lao động

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện chính sách, quy hoạch, đề án có liên quan của Bộ trên địa bàn các địa phương.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, CNVC như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động...

- Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng năm trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Xây dựng chương trình, đề án phát triển đội ngũ đoàn viên và CNVC ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020.

3. Vụ Kế hoạch

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chương trình, chính sách, đề án, nhiệm vụ của Bộ, ngành được Chính phủ phân công để phù hợp với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong Kế hoạch trung hạn phát triển ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung có liên quan trong Kế hoạch; lồng ghép các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả tránh chồng chéo, trùng lắp.

- Định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Vụ Tổ chức cán bộ (đơn vị chủ trì) và Vụ Kế hoạch để tổng hợp trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2389/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 459/QĐ-BNN-KH ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X)

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN

Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ tại TP. HCM

2.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân

Văn phòng Bộ; Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN

Báo Nông nghiệp Việt Nam

3.

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Vụ Tổ chức cán bộ; các Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

4.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành và tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ phục vụ tái cơ cấu ngành

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

5.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các Viện, Trường thuộc Bộ; Các Sở Nông nghiệp và PTNT

6.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN; Đoàn TN Bộ, Đoàn Khối cơ sở Bộ tại TP.HCM

Vụ Tổ chức cán bộ; Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ tại TP. HCM

7.

Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới trong CNVC ngành

Vụ Tổ chức cán bộ

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN; Đoàn TN Bộ, Đoàn Khối cơ sở Bộ tại TP.HCM

8.

Thực hiện có hiệu quả “Tháng Công nhân” hàng năm

Các doanh nghiệp thuộc Bộ

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN

9.

Đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong CNVC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN; Đoàn TN Bộ, Đoàn Khối cơ sở Bộ tại TP.HCM

10.

Thực hiện tốt chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình trong CNVC

Vụ Tổ chức cán bộ

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

11.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ

12.

Định kỳ gặp gỡ, đối thoại với công nhân viên chức, người lao động

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 459/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu459/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực05/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 459/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 459/QĐ-BNN-KH 2015 Kế hoạch hành động thực hiện 2389/QĐ-TTg xây dựng giai cấp công nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 459/QĐ-BNN-KH 2015 Kế hoạch hành động thực hiện 2389/QĐ-TTg xây dựng giai cấp công nhân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu459/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành05/02/2015
        Ngày hiệu lực05/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 459/QĐ-BNN-KH 2015 Kế hoạch hành động thực hiện 2389/QĐ-TTg xây dựng giai cấp công nhân

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 459/QĐ-BNN-KH 2015 Kế hoạch hành động thực hiện 2389/QĐ-TTg xây dựng giai cấp công nhân

         • 05/02/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/02/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực