Quyết định 459/QĐ-BTP

Quyết định 459/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h)
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Cục Thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 325/QĐ – TTg), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính của Bộ Tư pháp với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-TTg;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc khai thi hành Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính (sau đây gọi là Nghị quyết số 104/2015/QH13).

2. Yêu cầu:

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ -TTg; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

d) Có lộ trình cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính bảo đảm sau ngày 01/7/2016, Luật tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;

đ) Việc triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong năm 2016, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật tố tụng hành chính

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 (hình thức trực tuyến)

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Công tác phía Nam, Tổng cục thi hành án dân sự, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

1.2. Biên soạn đề cương tuyên truyền về những Điểm mới của Luật tố tụng hành chính, xây dựng bộ tài liệu hỏi đáp và các tài liệu khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

1.3. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016

2. Tập huấn chuyên sâu về Luật tố tụng hành chính

2.1. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính cho đội ngũ làm công tác bổ trợ tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Học viện tư pháp, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2.2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính cho đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Học viện tư pháp, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ và các Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2.3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính cho chấp hành viên

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Rà soát, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

3.1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật tố tụng hành chính trong phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) trước ngày 31/3/2016

3.2. Xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm mới để thi hành Luật tố tụng hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ và đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/5/2016.

4. Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

5. Xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên, thư ký thi hành án bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật tố tụng hành chính

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính được phân công tại Kế hoạch này; ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; kịp thời thông báo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch cho Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Giao Vụ pháp luật hình sự - hành chính làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 459/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu459/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2016
Ngày hiệu lực22/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 459/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu459/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành22/03/2016
        Ngày hiệu lực22/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016

         • 22/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực