Quyết định 4595/QĐ-UBND

Quyết định 4595/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ các Quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4595/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4595/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2378/KHĐT-TH ngày 28/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Văn phòng
UBND tỉnh;
- Lưu: VT
, TH1, KT, XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 4595/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên quy hoạch

Thi kỳ quy hoạch (hay thời gian bắt đầu-kết thúc)

Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt

Cấp phê duyệt quy hoạch

1

Quy hoạch phát trin vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2988/QĐ-UBND ngày 28/9/2016

UBND tỉnh

2

Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình năm 2020

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

865/QĐ-UBND ngày 19/4/2011, 4440/QĐ-UBND ngày 7/12/2017

UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2019
Ngày hiệu lực26/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4595/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4595/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4595/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành26/11/2019
       Ngày hiệu lực26/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4595/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4595/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình

           • 26/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực