Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng kèm theo Quyết định 508/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng sửa đổi 508/2004/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định 3289/QĐ-NHNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng sửa đổi 508/2004/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT 
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 508/2004/QĐ-NHNN NGÀY 11/5/2004

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt số 01/1997/QH10 ngày và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt   số 10/2003/QH11 ngày ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành theo Quyết định số 508/2004/QĐ-NHNN ngày 11/5/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tín dụng bao gồm:

1. Phòng Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin (gọi tắt là Phòng Xử lý thông tin).

2. Phòng Phân tích, xếp loại tín dụng doanh  nghiệp (gọi tắt là Phòng Phân tích).

3. Phòng Kỹ thuật và quản trị mạng (gọi tắt là Phòng Kỹ thuật).

4. Phòng Tài vụ.

5. Phòng Tổng hợp – Hành chính và Dịch vụ thông tin (gọi tắt là Phòng Tổng hợp).

6. Bản tin thông tin tín dụng.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các đơn vị trên do Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng CP (2 bản);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, TCCB.

THỐNG  ĐỐC
 


 
Lê Đức Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2006/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2006/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2006
Ngày hiệu lực15/10/2006
Ngày công báo30/09/2006
Số công báoTừ số 65 đến số 66
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2006/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng sửa đổi 508/2004/QĐ-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng sửa đổi 508/2004/QĐ-NHNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2006/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýLê Đức Thuý
       Ngày ban hành15/09/2006
       Ngày hiệu lực15/10/2006
       Ngày công báo30/09/2006
       Số công báoTừ số 65 đến số 66
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng sửa đổi 508/2004/QĐ-NHNN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng sửa đổi 508/2004/QĐ-NHNN