Quyết định 46/2008/QĐ-UBND

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND về việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2008/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ các Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (văn bản số 1322/SXD-QLKT&N ngày 15/7/2008), Giám đốc Sở Tư pháp (văn bản 796/STP-VB ngày 08/7/2008) và Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng (sau đây gọi tắt là Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư) đã có hiệu lực từ ngày 26/6/2008 và các quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan trong quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn

1. Sở Xây dựng

1.1. Là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý nhà chung cư trên địa bàn (gồm: công tác thanh tra, kiểm tra; khen thưởng, xử lý vi phạm; ban hành các cơ chế chính sách... có liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư);

1.2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư và Quyết định này trên địa bàn tỉnh; xem xét, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn;

1.3. Hàng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ xây dựng theo quy định điểm e, khoản 1, Điều 27 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;

1.4. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định các nội dung tại điểm 2.1, khoản 2 của Điều này.

2. Sở Tài chính

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh quyết định:

- Mức thu tối đa (giá trần) kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại khoản 2, Điều 17, Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn và từng giai đoạn cụ thể;

- Cấp kinh phí bảo trì từ ngân sách địa phương theo quy định điểm b, khoản 2, Điều 54, Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, đảm bảo phù hợp với từng nhà chung cư cụ thể.

2.2. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt việc phân giao trách nhiệm quản lý hành chính khu vực có nhà chung cư (trường hợp có điều chỉnh địa giới hành chính hoặc quản lý địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã);

3.2. Ra Quyết định công nhận kết quả bầu Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại khoản 4. Điều 12, Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;

3.3. Kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết;

3.4. Khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

4. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

4.1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư;

4.2. Theo dõi, kiểm tra và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết;

4.3. Phối hợp với Chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư hoặc Ban quản trị giải quyết các vấn đề liên quan bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn;

4.4. Tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp và hỗ trợ đơn vị quản lý nhà chung cư, ban quản trị thực hiện tốt công tác quản lý vận hành nhà chung cư và cung cấp các hoạt động dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn;

4.5. Trực tiếp quản lý hành chính nhà chung cư trên địa bàn; báo cáo, đề xuất phân giao quản lý hành chính đối với nhà, cụm nhà chung cư nằm trên địa bàn của nhiều xã, phường, thị trấn;

4.6. Khen thưởng và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

5. Trách nhiệm của các tổ chức khác

5.1. Cơ quan Công an, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên quan khác trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, với Chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư hoặc Ban quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính, quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư trên địa bàn.

5.2. Các cơ quan Nhà nước khác trên địa bàn có trách nhiệm quản lý nhà chung cư theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, Quyết định này và các quy định chuyên ngành liên quan.

5.3. Các cơ quan quản lý chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư bàn giao và tổ chức tiếp nhận từ chủ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong các dự án nhà ở, khu đô thị mới theo đúng nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.4. Các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện nước:

a) Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp điện, nước cho nhà chung cư;

b) Ngừng cung cấp dịch vụ điện nước khi có yêu cầu bằng văn bản của Ban quan trị nhà chung cư trong trường hợp người sử dụng không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà chung cư và vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư mà không khắc phục.

5.5. Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư, doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm báo cáo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và Sở Xây dựng tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan này.

Điều 3. Trường hợp nhà chung cư đang áp dụng hình thức quản lý vận hành khác với quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý có hiệu quả thì tiếp tục áp dụng hình thức đó nhưng phải có kế hoạch chuyển đổi sang mô hình quản lý theo các nguyên tắc của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trước ngày 31/5/2011.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2008/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2008/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành19/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 46/2008/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2008/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

            • 19/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực