Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2009/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2009/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 16 “Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2010;

Theo đề nghị của Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế như sau:

1. Mức trợ cấp: Hỗ trợ 75% mức lương khởi điểm của trình độ đào tạo.

2. Đối tượng: Giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc 274 trường mầm non của xã, phường, thị trấn (Riêng các Giáo viên có trình độ sơ cấp tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2666/2007/QĐ-UBND ngày 26/7/2007 của UBND tỉnh, và thực hiện hỗ trợ đến hết năm 2010).

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Tài Chính (để b/c);
-Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
-Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
-Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
-Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND,UBND tỉnh;
-Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-Như điều 3 (để thực hiện);
-Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
-Trung tâm Công báo (VPUBND tỉnh);
-Lưu: VP, Thư (25).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2009
Ngày hiệu lực 30/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2009/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Hải Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành 20/12/2009
Ngày hiệu lực 30/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 46/2009/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Hải Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2009/QĐ-UBND hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Hải Dương

  • 20/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực