Quyết định 46/2012/QĐ-UBND

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2012/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1897/TTr-STC ngày 31/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng thu lệ phí trước bạ

Đối tượng áp dụng thu lệ phí trước bạ là các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu đối với tài sản là xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An (trừ xe ô tô không phải là xe ô tô chở người, xe ô tô Pick up chở người và xe ô tô Van chở người có từ 04 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe).

2. Mức thu lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ là 10% tính trên giá trị tài sản phải chịu lệ phí trước bạ.

3. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được

3.1. Cơ quan thu lệ phí: Chi Cục thuế các huyện, thành phố Tân An.

3.2. Thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí:

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm kê khai và nộp lệ phí trước bạ đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC.H.
QĐ-CCTC (TPTA)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2012/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2012/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành10/08/2012
       Ngày hiệu lực20/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/2012/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2012/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người