Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2014/QĐ-UBND nghi lễ đối ngoại đón tiếp khách nước ngoài đến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 21/2013QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 2010/TTr-SNG ngày 30 tháng 10 năm 2014 về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; Thay thế Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về đón tiếp các đoàn khách nước ngoài của lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Đối ngoại TW Đảng; Bộ Ngoại giao;
- Văn phòng Quốc hội;
- TTTU; TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN TP Đà Nẵng;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- VP UBND TP; UBND quận, huyện;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quyết định này quy định nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Yêu cầu về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

1. Việc tổ chức thực hiện nghi thức đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài phải chú trọng yêu cầu chính trị, đối ngoại, phù hợp với quy định của pháp luật, phong tục tập quán Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các tổ chức nước ngoài.

2. Mức độ và nghi thức đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài do cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp, kiến nghị lãnh đạo thành phố, trên cơ sở yêu cầu của chuyến thăm, nguyên tắc đối đẳng và hướng dẫn của các cơ quan trung ương.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Nguyên thủ quốc gia” là người đứng đầu nhà nước của một quốc gia, tùy theo thể chế nhà nước của mỗi quốc gia có thể là Vua, Nữ hoàng, Quốc vương, Chủ tịch nước, Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

2. “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước” là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

3. “Khách nước ngoài của các cơ quan trung ương” là khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành trung ương; có chương trình thăm thành phố Đà Nẵng.

4. “Khách cấp cao nước ngoài” là Nguyên thủ quốc gia và Phó Nguyên thủ quốc gia; Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội và tương đương; một số khách cấp cao nước ngoài khác được nêu tại Quy định này.

5. “Thăm cấp nhà nước”, “Thăm chính thức”, “Thăm làm việc” là danh nghĩa chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài, chỉ tính chất, mức độ của chuyến thăm, trong đó thăm cấp nhà nước là chuyến thăm được đón, tiếp với mức độ nghi lễ nhà nước cao nhất.

6. “Năm tròn”, “năm lẻ 5”, “năm khác” là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện

a) “Năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;

b) “Năm lẻ 5” là năm có chữ số cuối cùng là “5”;

c) “Năm khác” là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.

7. “Cơ quan đại diện nước ngoài” là cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài đóng tại Việt Nam.

Điều 4. Danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao

1. Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thực hiện chuyến thăm theo một trong bốn danh nghĩa: Thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân.

2. Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ thực hiện chuyến thăm theo một trong ba danh nghĩa: Thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân.

3. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện chuyến thăm theo một trong ba danh nghĩa: Thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân.

Chương II

ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THĂM ĐÀ NẴNG

Điều 5. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Bí thư Thành ủy và các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay (hoặc tiền sảnh của địa điểm đoàn đến đầu tiên nếu đến bằng đường bộ) đến nơi đỗ xe ô tô của trưởng đoàn;

- Thiếu nhi hoặc thiếu nữ tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Thiếu nhi vẫy cờ, hoa.

2. Tiếp

a) Thành phần

- Bí thư Thành ủy chủ trì tiếp đoàn;

- Về phía thành phố: Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố đón, tháp tùng đoàn, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại sảnh trước phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tiệc chiêu đãi;

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Bí thư Thành ủy và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương: Bí thư Thành ủy tháp tùng các hoạt động chính, Phó Bí thư Thành ủy tháp tùng các hoạt động khác. Tham gia tháp tùng: Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều 6. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Chủ tịch UBND thành phố và các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay (hoặc tiền sảnh của địa điểm đoàn đến đầu tiên nếu đến bằng đường bộ) đến nơi đỗ xe ô tô của trưởng đoàn;

- Thiếu nhi hoặc thiếu nữ tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Thiếu nhi vẫy cờ, hoa.

2. Tiếp

a) Thành phần

- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp đoàn;

- Về phía thành phố: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng quan trọng và người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Chủ tịch UBND thành phố và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại sảnh trước phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Chủ tịch UBND thành phố và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương

Chủ tịch UBND thành phố tháp tùng một số hoạt động chính; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ tháp tùng các hoạt động liên quan khác.

Điều 7. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia; Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức và thăm làm việc

Mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện theo quy định thăm cấp nhà nước nhưng không có thiếu nhi vẫy cờ, hoa lúc đón, tiễn tại sân bay.

Điều 8. Đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức và thăm làm việc

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay (hoặc tiền sảnh của địa điểm đoàn đến đầu tiên nếu đến bằng đường bộ) đến nơi đỗ xe ô tô của trưởng đoàn;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân).

2. Tiếp

a) Thành phần

- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp đoàn;

- Về phía thành phố: Phó Chủ tịch UBND thành phố đón, tháp tùng đoàn, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng quan trọng và người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Chủ tịch UBND thành phố và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại sảnh trước phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Chủ tịch UBND thành phố và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều 9. Đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức và thăm làm việc

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Phó Chủ tịch HĐND thành phố và các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay (hoặc tiền sảnh của địa điểm đoàn đến đầu tiên nếu đến bằng đường bộ) đến nơi đỗ xe ô tô của trưởng đoàn;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân).

2. Tiếp

a) Thành phần

- Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì tiếp đoàn;

- Về phía thành phố: Phó Chủ tịch HĐND thành phố đón, tháp tùng đoàn, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Chủ tịch HĐND thành phố và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại sảnh trước phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Chủ tịch HĐND thành phố và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương

Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều 10. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức và thăm làm việc

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Phó Bí thư Thành ủy và các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay (hoặc tiền sảnh của địa điểm đoàn đến đầu tiên nếu đến bằng đường bộ) đến nơi đỗ xe ô tô của trưởng đoàn;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân).

2. Tiếp

a) Thành phần

- Bí thư Thành ủy chủ trì tiếp đoàn;

- Về phía thành phố: Phó Bí thư Thành ủy tháp tùng đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng quan trọng và người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Bí thư Thành ủy và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại sảnh trước phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Bí thư Thành ủy và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều 11. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức và thăm làm việc

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay (hoặc tiền sảnh của địa điểm đoàn đến đầu tiên nếu đến bằng đường bộ) đến nơi đỗ xe ô tô của trưởng đoàn;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân).

2. Tiếp

a) Thành phần

- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp đoàn;

- Về phía thành phố: Phó Chủ tịch UBND thành phố tháp tùng đoàn, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Chủ tịch UBND thành phố và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại sảnh trước phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Chủ tịch UBND thành phố và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều 12. Đón, tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm chính thức và thăm làm việc

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Chủ tịch Quốc hội;

- Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón, tiễn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay. Trường hợp đoàn đến bằng phương tiện khác, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa; Các thành phần khác đón chính thức tại địa điểm đoàn đến đầu tiên và tiễn tại địa điểm đoàn xuất phát rời địa phương;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Không trải thảm đỏ.

2. Tiếp

a) Thành phần

- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội;

- Về phía thành phố: Lãnh đạo địa phương tháp tùng đoàn, và các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách;

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng quan trọng và người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Người chủ trì tiếp và thành phần khác dự buổi tiếp của phía thành phố, đón trưởng đoàn tại cửa phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía thành phố: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nước khách cùng dự;

- Về phía đoàn khách: Như thành phần dự tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, đề xuất mời toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

- Người chủ trì và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Căn cứ tính chất chuyến thăm và mức độ quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng với nước khách, bố trí chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

5. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương

a) Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ;

b) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Sở Ngoại vụ tháp tùng Phó Chủ tịch Quốc hội;

c) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tháp tùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 13. Đón, tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội hoặc cấp tương đương thăm, làm việc

1. Đón, tiếp Bộ trưởng (hoặc cấp tương đương)

a) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị chuyên ngành liên quan đón tại ga đến và tiễn tại phòng VIP, sân bay quốc tế Đà Nẵng hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

b) Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp và chiêu đãi. Thành phần tham dự tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

c) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị chuyên ngành liên quan tháp tùng đoàn trong các hoạt động tại địa phương.

2. Đón, tiếp Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội (hoặc cấp tương đương)

a) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Sở Ngoại vụ đón đoàn tại ga đến và tiễn đoàn tại Phòng VIP, sân bay Đà Nẵng hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

b) Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp và chiêu đãi. Thành phần tham dự: Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đương nhiệm đơn vị thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị tương ứng với thành viên chính thức của đoàn;

c) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Sở Ngoại vụ tháp tùng đoàn trong các hoạt động tại địa phương.

Điều 14. Đón, tiếp các đoàn khách mời nước ngoài khác của Trung ương

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia theo danh nghĩa chuyến thăm; Đối với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với người đứng đầu Chính phủ theo danh nghĩa chuyến thăm.

2. Đối với Tổng Thư ký Liên hợp quốc, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia thăm làm việc.

3. Đối với Chủ tịch Thượng Nghị viện; Chủ tịch Hạ Nghị viện; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Chủ tịch Quốc hội.

4. Đối với Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện; Phó Chủ tịch Hạ nghị viện; Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Phó Chủ tịch Quốc hội.

5. Đối với người kế vị Vua hoặc Nữ hoàng, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Phó Nguyên thủ Quốc gia.

6. Đối với thành viên khác của Hoàng gia là khách mời của các cơ quan trung ương, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp và mời lãnh đạo UBND thành phố tiếp và mời cơm thân đoàn. Tham dự có lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành viên chính thức của đoàn.

7. Đối với cựu Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia; Phó Thủ tướng Chính phủ thăm Việt Nam theo lời mời của cơ quan trung ương, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp và mời lãnh đạo UBND thành phố tiếp và mời cơm thân đoàn.

8. Đối với cựu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các tổ chức liên nghị viện, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp và mời lãnh đạo HĐND thành phố tiếp và mời cơm thân đoàn.

9. Đối với Giám đốc điều hành của các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc là khách của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan trung ương, căn cứ tính chất và nội dung làm việc, cơ quan chủ trì đón, tiếp tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp, mời cơm thân đoàn.

Chương III

ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THĂM, LÀM VIỆC

Điều 15. Đón, tiếp Bí thư Tỉnh/Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh/Thành phố, Tỉnh trưởng/Thị trưởng và tương đương

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Bí thư Tỉnh/Thành ủy;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Chủ tịch HĐND tỉnh/thành và tương đương;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Tỉnh trưởng/Thị trưởng.

b) Nghi thức

- Đón tại ga đến và tiễn tại Phòng VIP, sân bay quốc tế Đà Nẵng hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân).

2. Tiếp, Hội đàm

a) Thành phần

- Về phía Đà Nẵng:

+ Đối với đoàn Bí thư Tỉnh/Thành ủy: Bí thư Thành ủy; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

+ Đối với đoàn Bí thư Tỉnh/Thành ủy kiêm Tỉnh trưởng/Thị trưởng: Bí thư Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

+ Đối với đoàn Tỉnh trưởng/Thị trưởng: Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

+ Đối với đoàn Chủ tịch HĐND Tỉnh/Thành phố và tương đương: Chủ tịch HĐND thành phố; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn.

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức, đại diện cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Lãnh đạo thành phố chủ trì tiếp và thành phần dự phía thành phố đón đoàn tại cửa phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía Đà Nẵng: Như thành phần dự tiếp;

- Về phía đoàn khách: Toàn bộ thành viên đoàn;

- Đại diện cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

- Người chủ trì chiêu đãi và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Căn cứ tính chất chuyến thăm và tình hình thực tế, bố trí chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn: Như thành phần đón, tiễn.

Điều 16. Đón, tiếp đoàn Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh/Thành phố, Phó Tỉnh trưởng/Phó Thị trưởng và tương đương

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh/thành phố và tương đương;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Tỉnh trưởng/Phó Thị trưởng.

b) Nghi thức

- Đón, tiễn tại cầu dẫn hành khách, Sân bay quốc tế Đà Nẵng hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa;

- Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân).

2. Tiếp, Hội đàm

a) Thành phần

+ Đối với đoàn Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy: Phó Bí thư Thành ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

+ Đối với đoàn Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy kiêm Phó Tỉnh trưởng/Phó Thị trưởng: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

+ Đối với đoàn Phó Tỉnh trưởng/Thị trưởng: Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn;

+ Đối với đoàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh/thành phố và tương đương: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần chính thức của đoàn.

- Về phía đoàn khách: Thành viên chính thức;

- Đại diện cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

Lãnh đạo chủ trì tiếp và thành phần dự phía thành phố đón đoàn tại cửa phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

- Về phía Đà Nẵng: Như thành phần dự tiếp;

- Về phía đoàn khách: Toàn bộ thành viên đoàn;

- Đại diện cơ quan lãnh sự nước khách tại Đà Nẵng (nếu có).

b) Nghi thức

- Người chủ trì chiêu đãi và trưởng đoàn trao đổi lời chúc rượu khi tiệc chiêu đãi bắt đầu;

- Căn cứ tính chất chuyến thăm và tình hình thực tế, bố trí chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Tháp tùng đoàn hoạt động tại địa phương: Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Điều 17. Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài khác

1. Khách thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố

a) Căn cứ yêu cầu nội dung làm việc, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo thành phố tiếp đoàn. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung làm việc;

b) Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo thành phố mời cơm thân đoàn.

2. Khách thăm và làm việc với các cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

a) Khách do cơ quan, đơn vị chủ trì đón, tiếp

- Không tổ chức đón, tiễn. Trường hợp cần thiết và theo đề nghị của khách, cơ quan, đơn vị chủ trì đón, tiếp cử cán bộ đón đoàn;

- Căn cứ mức độ, nội dung làm việc, cơ quan, đơn vị chủ trì đón, tiếp tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp đoàn. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung làm việc;

- Trong trường hợp cần thiết, đề xuất lãnh đạo thành phố mời cơm đoàn.

b) Khách thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố có chương trình làm việc với các cơ quan, đơn vị

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp đoàn tại trụ sở;

- Thành phần tham dự: Cán bộ tháp tùng đoàn và lãnh đạo cấp phòng liên quan đến nội dung làm việc.

Chương IV

ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI THĂM CÁ NHÂN, QUÁ CẢNH VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

Điều 18. Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài của trung ương thăm cá nhân, quá cảnh

1. Đón, tiếp các đoàn khách của trung ương thăm cá nhân

a) Đối với Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền

- Chánh Văn phòng Thành ủy và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp và mời cơm thân Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền nước khách;

- Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

b) Đối với Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ

- Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Chủ tịch UBND thành phố tiếp và mời cơm thân Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ nước khách;

- Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

c) Đối với Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền

- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp và mời cơm thân Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền nước khách;

- Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

d) Đối với Phó Nguyên thủ Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Chủ tịch UBND thành phố tiếp và mời cơm thân Phó Nguyên thủ Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách;

- Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

đ) Đối với Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và Sở Ngoại vụ đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa. Tặng hoa cho trưởng đoàn và phu nhân (phu quân);

- Chủ tịch HĐND thành phố tiếp và mời cơm thân Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách;

- Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

e) Đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội hoặc cấp tương đương

- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đón tại ga đến sân bay hoặc ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa;

- Căn cứ tình hình thực tế, thu xếp lãnh đạo UBND, HĐND thành phố tiếp và mời cơm thân đoàn;

- Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

g) Đối với các đối tượng quy định tại Điều 14, áp dụng nghi thức đón, tiếp theo cấp tương đương được quy định tại Điều 14.

2. Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài của trung ương quá cảnh

a) Bí thư Thành ủy đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền tại sân bay;

b) Chủ tịch UBND thành phố đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ tại sân bay;

c) Phó Bí thư Thành ủy đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền tại sân bay;

d) Phó Chủ tịch UBND thành phố đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng chính phủ tại sân bay;

đ) Chủ tịch HĐND thành phố đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội tại sân bay;

e) Phó Chủ tịch HĐND thành phố đón, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội tại sân bay;

g) Giám đốc Sở Ngoại vụ và giám đốc đơn vị (ngành) liên quan tại địa phương đón, tiếp Bộ trưởng hoặc cấp tương đương tại sân bay;

h) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đón, tiếp Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và cấp tương đương tại sân bay;

i) Đối với các đối tượng quy định tại Điều 14, áp dụng nghi thức đón, tiếp theo cấp tương đương được quy định tại Điều 14;

k) Trong trường hợp đoàn có nhu cầu nghỉ tại Đà Nẵng, cơ quan chủ trì đón, tiếp phối hợp với cơ quan đại diện nước khách thu xếp ăn, ở, đi lại cho đoàn.

Điều 19. Đón, tiếp các đoàn khách cấp cao địa phương (từ cấp Phó Chủ tịch/Phó Thị trưởng trở lên) thăm cá nhân và quá cảnh

1. Đón, tiếp đoàn các tỉnh/thành có quan hệ hữu nghị truyền thống và đặc biệt với thành phố

a) Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đón tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/bến cảng/nhà ga tàu hỏa;

b) Căn cứ tình hình thực tế, thu xếp lãnh đạo thành phố tiếp và mời cơm thân đoàn;

c) Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

2. Đón, tiếp các đoàn của các tỉnh/thành khác

a) Không tổ chức đón, tiễn;

b) Căn cứ tình hình thực tế, thu xếp lãnh đạo thành phố tiếp và mời cơm thân đoàn;

c) Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức.

Điều 20. Đón, tiếp khách nước ngoài đến tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Đà Nẵng

Việc đón tiếp khách nước ngoài đến tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng được thực hiện theo đề án và kế hoạch mà cấp có thẩm quyền đã phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và kế hoạch của từng Hội nghị, Hội thảo.

Chương V

NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 21. Đón, tiếp Đại sứ, Tổng Lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam chào xã giao, chào từ biệt, thăm, làm việc

1. Đoàn Đại sứ

a) Đón, tiễn (áp dụng trong trường hợp Đại sứ đến Đà Nẵng lần đầu tiên)

Lãnh đạo cấp phòng của cơ quan chủ trì đón, tiếp đón và tặng hoa cho Đại sứ và phu nhân (phu quân) tại sân bay trong trường hợp đoàn đến bằng đường hàng không; Đến chào và thông báo chương trình tại khách sạn trong trường hợp đoàn đến bằng đường bộ.

b) Tiếp và mời cơm thân đoàn

- Tiếp:

+ Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp. Trong trường hợp Chủ tịch UBND thành phố không thể thu xếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp;

+ Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung làm việc;

+ Căn cứ tình hình thực tế, tính chất chuyến thăm và nguyện vọng của đoàn, xem xét đề nghị Bí thư Thành ủy hoặc Chủ tịch HĐND thành phố tiếp đoàn.

- Mời cơm thân đoàn: Căn cứ tính chất và tình hình thực tế, đề xuất lãnh đạo thành phố mời cơm thân đoàn.

c) Hoạt động khác tại địa phương

Căn cứ yêu cầu của đoàn, cơ quan chủ trì đón, tiếp thu xếp cho đoàn làm việc với các cơ quan liên quan, thăm cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội tại Đà Nẵng.

2. Đoàn Tổng Lãnh sự

a) Đón, tiễn

Không tổ chức đón, tiễn. Trường hợp cần thiết và theo đề nghị của đoàn, cử cán bộ của cơ quan chủ trì đón, tiếp đón đoàn.

b) Tiếp và mời cơm thân đoàn

- Tiếp: Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung làm việc;

- Mời cơm thân đoàn: Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất lãnh đạo UBND thành phố hoặc cơ quan chủ trì đón, tiếp và mời cơm thân đoàn.

c) Hoạt động khác tại địa phương

Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này.

Điều 22. Tổng Lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng nhậm chức và chào từ biệt

1. Đón tiếp Tổng Lãnh sự nhậm chức tại Đà Nẵng

a) Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đón Tổng Lãnh sự tại sân bay hoặc tại Tổng Lãnh sự quán nếu Tổng Lãnh sự đến bằng đường bộ. Tặng hoa cho Tổng Lãnh sự và phu nhân (phu quân);

b) Tổng Lãnh sự chào xã giao và trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Ngoại vụ mời cơm thân Tổng Lãnh sự và phu nhân (phu quân).

2. Tổng Lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo thành phố

a) Theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán, Sở Ngoại vụ thu xếp để Tổng Lãnh sự đến chào xã giao lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;

b) Trong trường hợp Tổng Lãnh sự chiêu đãi nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Đà Nẵng và mời lãnh đạo thành phố tham dự, đề xuất Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu chúc mừng.

3. Tổng Lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng chào từ biệt

Căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của cơ quan lãnh sự, Sở Ngoại vụ thu xếp Tổng Lãnh sự đến chào lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các cơ quan liên quan và đề xuất lãnh đạo thành phố mời cơm thân Tổng Lãnh sự và phu nhân (phu quân) trước khi hết nhiệm kỳ.

Điều 23. Cơ quan đại diện nước ngoài chúc mừng và tham dự các hoạt động của thành phố

1. Cơ quan đại diện nước ngoài chúc mừng lãnh đạo thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và sự kiện quan trọng của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng

a) Căn cứ yêu cầu của cơ quan đại diện nước ngoài, Sở Ngoại vụ thu xếp để lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố tiếp;

b) Các cơ quan, đơn vị tại thành phố bố trí lãnh đạo tiếp trong trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài có kế hoạch đến chúc mừng.

2. Các hoạt động do thành phố Đà Nẵng tổ chức

- Căn cứ tính chất của hoạt động và tình hình thực tế, cơ quan chủ trì tổ chức phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo thành phố mời người đứng đầu hoặc đại diện cơ quan đại diện nước ngoài tham dự các hoạt động do thành phố tổ chức;

- Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối đón, tiếp, hướng dẫn đại diện cơ quan đại diện nước ngoài tham dự các sự kiện do thành phố mời;

- Nghi thức được thực hiện theo quyết định của ban tổ chức từng sự kiện.

Điều 24. Lãnh đạo thành phố chúc mừng, tham dự các hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài

1. Hoạt động do cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức

Căn cứ thư mời và tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo thành phố tham dự các hoạt động do cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức.

2. Ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng của các nước, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam và các nước

a) Đối với cơ quan lãnh sự nước ngoài đóng tại thành phố Đà Nẵng

- Năm tròn:

+ Bí thư Thành ủy hoặc Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đoàn của thành phố đến chúc mừng (đối với các cơ quan lãnh sự của các nước có quan hệ đặc biệt với Việt Nam và Đà Nẵng) và dự chiêu đãi do cơ quan lãnh sự tổ chức (nếu có);

+ Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đoàn của thành phố đến chúc mừng (đối với các cơ quan lãnh sự của các nước khác) và dự chiêu đãi do cơ quan lãnh sự tổ chức (nếu có);

+ Các cơ quan, đơn vị có quan hệ hợp tác với cơ quan lãnh sự nước ngoài đến chúc mừng và tham dự chiêu đãi theo lời mời của cơ quan lãnh sự.

- Năm lẻ 5 và các năm khác:

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đoàn của thành phố đến chúc mừng và dự chiêu đãi do cơ quan lãnh sự tổ chức (nếu có);

+ Các cơ quan, đơn vị có quan hệ hợp tác với cơ quan lãnh sự nước ngoài đến chúc mừng và tham dự chiêu đãi theo lời mời của cơ quan lãnh sự.

b) Đối với cơ quan đại diện nước ngoài đóng tại Việt Nam

- Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu gửi lẵng hoa và thư chúc mừng của lãnh đạo thành phố đến người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài;

- Trong trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài mời lãnh đạo thành phố dự chiêu đãi chúc mừng; Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo thành phố tham dự hoặc ủy quyền lãnh đạo Sở Ngoại vụ tham dự.

3. Trong trường hợp trưởng đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam mới nhậm chức; Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo thành phố gửi thư chúc mừng.

Điều 25. Ký sổ tang, chia buồn

1. Trong trường hợp cơ quan lãnh sự tại Đà Nẵng mở sổ tang, việc ký sổ tang tại cơ quan lãnh sự thực hiện theo quy định sau:

a) Nguyên thủ quốc gia kiêm người đứng đầu đảng cầm quyền, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền từ trần: Bí thư Thành ủy đại diện cho chính quyền thành phố ký sổ tang;

b) Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng chính phủ từ trần: Chủ tịch UBND thành phố đại diện cho chính quyền thành phố ký sổ tang;

c) Chủ tịch Quốc hội từ trần: Chủ tịch HĐND thành phố đại diện cho chính quyền thành phố ký sổ tang;

d) Cựu Nguyên thủ quốc gia, nguyên người đứng đầu cơ quan hành pháp từ trần: Phó Chủ tịch UBND thành phố đại diện cho chính quyền thành phố ký sổ tang;

đ) Nguyên Chủ tịch Quốc hội từ trần: Phó Chủ tịch HĐND thành phố đại diện cho chính quyền thành phố ký sổ tang;

e) Quốc tang đối với các thảm họa, thiên tai: Phó Chủ tịch UBND thành phố đại diện cho chính quyền thành phố ký sổ tang;

g) Đối với các trường hợp khác khi cơ quan lãnh sự mở sổ tang: Phó Chủ tịch UBND thành phố hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ đại diện thành phố ký sổ tang.

2. Gửi thư/công hàm chia buồn

Trong một số trường hợp đặc biệt, xét tình hình thực tế, Thành ủy, UBND thành phố, HĐND thành phố, Sở Ngoại vụ gửi thư chia buồn đến người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, địa phương nước ngoài.

Chương VI

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI

Điều 26. Dùng quốc kỳ, trang trí

1. Đối với chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền, người đứng đầu chính phủ:

a) Treo quốc kỳ hai nước tại sân bay, phòng tiếp kiến, phòng chiêu đãi, trên một số tuyến đường chính nơi đoàn đi qua, nơi ở của trưởng đoàn khách, nơi trưởng đoàn khách đến thăm;

b) Treo cụm quốc kỳ hai nước tại các vòng xuyến chính nơi đoàn đi qua.

2. Đối với chuyến thăm làm việc của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền, người đứng đầu chính phủ.

Treo quốc kỳ hai nước tại sân bay, phòng tiếp kiến, phòng chiêu đãi, nơi ở của trưởng đoàn khách, nơi trưởng đoàn khách đến thăm.

3. Đối với chuyến thăm chính thức, thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và cấp tương đương:

Treo quốc kỳ hai nước tại sân bay, phòng tiếp kiến/Hội đàm, phòng chiêu đãi, nơi ở của trưởng đoàn khách, nơi trưởng đoàn khách đến thăm.

4. Đặt quốc kỳ hai nước (cờ bàn) trên bàn Hội đàm từ cấp Bộ trưởng và tương đương trở lên, bàn họp Ủy ban hợp tác liên chính phủ, bàn Hội đàm đại diện chính phủ hoặc đại diện chính thức của thành phố.

5. Đối với khách nước ngoài cấp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và tương đương thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, trên xe chở khách có treo quốc kỳ hai nước.

6. Đối với khách cấp cao nước ngoài thăm cá nhân, quá cảnh: Không treo quốc kỳ hai nước trong các hoạt động.

7. Khi dùng quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ nước khách hoặc quốc kỳ Việt Nam và cờ của tổ chức quốc tế trong các nghi lễ đón, tiếp khách nước ngoài hoặc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế, quốc kỳ Việt Nam ở bên phải, quốc kỳ nước khách, cờ của tổ chức quốc tế ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên. Quốc kỳ các nước, cờ của tổ chức quốc tế phải được may đúng quy định, đúng mẫu.

8. Đối với chuyến thăm của Vua, Nữ hoàng hoặc thành viên Hoàng gia nước ngoài, trong trường hợp khách đề nghị sử dụng cờ hiệu Hoàng gia, cơ quan, đơn vị tổ chức đón, tiếp đáp ứng yêu cầu của khách.

Điều 27. Xe cảnh sát dẫn đường

Áp dụng đối với các trường hợp sau:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội hoặc cấp tương đương trở lên thăm chính thức, thăm làm việc, quá cảnh.

2. Đối với các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cá nhân, bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong một số hoạt động chính.

3. Đối với những đoàn cấp địa phương, căn cứ tình hình thực tế và nguyên tắc đối đẳng, cơ quan, đơn vị chủ trì đón, tiếp tham mưu việc bố trí xe cảnh sát dẫn đường.

4. Căn cứ mức độ và yêu cầu thực tế, bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính thức đối với đoàn xe phục vụ đại biểu nước ngoài tham dự Hội nghị, Hội thảo và sự kiện quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 28. Đài thọ

Thực hiện theo quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế trên nguyên tắc đối đẳng.

Điều 29. Tặng phẩm

1. Có tặng phẩm tặng trưởng đoàn, phu nhân (hoặc phu quân) các đoàn thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân. Trong trường hợp đặc biệt, có tặng phẩm tặng thành viên chính thức và quan chức tháp tùng.

2. Tặng phẩm quy định tại Khoản 1 Điều này là sản phẩm do Việt Nam sản xuất, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, ưu tiên các sản phẩm địa phương và mang đặc trưng thành phố Đà Nẵng. Mức độ giá trị tặng phẩm theo quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và tính thẩm mỹ.

3. Đối với các đoàn đến thăm làm việc nhiều lần, thường xuyên thì không tặng quà các lần tiếp theo. Trường hợp cần thiết, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

4. Trao tặng phẩm: Trao cho trưởng đoàn tại buổi tiếp chính thức, trao cho các thành viên qua cán bộ lễ tân.

Điều 30. Giấy mời

1. Văn phòng Thành ủy hoặc Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng UBND thành phố gửi giấy mời dự buổi tiếp khách nước ngoài của lãnh đạo thành phố. Cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp gửi giấy mời dự tiệc chiêu đãi hoặc mời cơm (nếu có) đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Các cơ quan, đơn vị cử lãnh đạo tham dự và xác nhận với cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp ít nhất một ngày trước khi lãnh đạo thành phố tiếp và chiêu đãi.

Điều 31. Phiên dịch

1. Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch tại buổi tiếp của lãnh đạo thành phố đối với các đoàn khách do Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp. Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị khác chủ trì tổ chức đón, tiếp và cần hỗ trợ trong việc bố trí phiên dịch, cần thông báo đến Sở Ngoại vụ trước ba ngày làm việc để phối hợp thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí phiên dịch cho các buổi tiếp khách nước ngoài tại đơn vị.

Điều 32. Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân chuyến thăm, làm việc của các đoàn khách nước ngoài tại thành phố

1. Địa điểm

Có thể tổ chức lễ ký kết ở phòng tiếp/hội đàm hoặc bố trí một phòng riêng.

2. Người ký

Đại diện lãnh đạo thành phố hoặc đại diện cơ quan, đơn vị có liên quan (hai bên ký kết phải ngang cấp).

3. Trang trí

Phòng ký kết trang nhã, lịch sự, có khăn trải bàn ký, trên bàn ký có quốc kỳ của Việt Nam và quốc gia của đối tác ký kết, kẹp ký, bút ký. Tùy điều kiện, có thể bố trí phông trang trí tại phòng ký kết.

4. Chứng kiến lễ ký

Các thành viên chính của đoàn và thành phần tham dự phía thành phố.

5. Sau lễ ký có rượu sâm banh chúc mừng. Trong trường hợp sau lễ ký có tiệc chiêu đãi, sẽ kết hợp chúc mừng tại tiệc chiêu đãi.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thực hiện Quy định này.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để công tác tổ chức các nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng được thuận lợi.

Điều 34. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND nghi lễ đối ngoại đón tiếp khách nước ngoài đến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2014/QĐ-UBND nghi lễ đối ngoại đón tiếp khách nước ngoài đến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực22/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2014/QĐ-UBND nghi lễ đối ngoại đón tiếp khách nước ngoài đến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2014/QĐ-UBND nghi lễ đối ngoại đón tiếp khách nước ngoài đến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng

           • 12/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực