Quyết định 46/2016/QĐ-UBND

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 15/2020/QĐ-UBND phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2016/QĐ-UBND

Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

B SUNG QUY CH PHI HP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NGA, XLÝ VI PHM PHÁP LUT V ĐÊ ĐIU TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH HÀ NI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình: số 150/TTr-SNN ngày 29/7/2016, s 218/TTr-SNN ngày 07/10/2016; báo cáo thẩm tra s 1271/STP-VBPQ ngày 06/7/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

1. Bổ sung Điều 4:

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã lập kế hoạch chi tiết việc thực hiện quy hoạch các bến bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.”

2. Bổ sung Điều 7:

“11. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất và giấy phép hoạt động của các bến bãi khai thác cát sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông; đình chỉ các trường hp hoạt động không có giấy phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các bến bãi hoạt động sai phép.

12. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa đối với các tổ chức và cá nhân mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phù hợp với quy hoạch.”

3. Bổ sung Điều 11:

“4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ hàng năm chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành ph;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND và ĐĐBQHHN;
- Báo: Hà Nội Mới, KT và ĐT, Đài PT và TH Hà Nội;
- Cng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: CPVP, Trung tâm THCB, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2016
Ngày hiệu lực17/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2020
Cập nhật5 tháng trước
(01/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành07/11/2016
       Ngày hiệu lực17/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2020
       Cập nhật5 tháng trước
       (01/09/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội