Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban nhân dân Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2017/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1887/STP-XDKTVB ngày 16 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng       năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày  13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

LĨNH VỰC LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy chế Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

3.

Quyết định

44/1998/QĐ-UB

ngày 13/7/1998

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản của tỉnh.

4.

Quyết định

74/2002/QĐ-UB

ngày 28/11/2002

Về việc xác lập phạm vi vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.

Quyết định

75/2002/QĐ-UB

ngày 28/11/2002

Về việc xác định vị trí cắm biển báo vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

6.

Quyết định

76/2002/QĐ-UB

ngày 28/11/2002

Về việc xác định vị trí cắm biển báo khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

7.

Quyết định

13/2003/QĐ-UB

ngày 17/5/2003

Về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng điện ở nông thôn.

8.

Quyết định

41/2004/QĐ-UB

ngày 23/8/2004

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra; Luật khiếu nại, tố cáo.

9.

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

ngày 30/9/2004

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.

10.

Quyết định

28/2005/QĐ-UBND

ngày 09/6/2005

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

11.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006

Về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè.

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP CẬN THÔNG TIN

12.

Quyết định

43/1999/QĐ-UB

ngày 12/10/1999

Về việc Quy định danh mục tài liệu, thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ và chế độ bảo quản sử dụng tài liệu.

13.

Quyết định

77/2004/QĐ-UB

ngày 03/11/2004

V/v thành lập và cử thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ tỉnh Quảng Bình.

Tổng cộng:  13 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban nhân dân Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban nhân dân Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành13/11/2017
       Ngày hiệu lực23/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban nhân dân Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban nhân dân Quảng Bình

          • 13/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực