Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI THUỘC HỘ KINH DOANH VÀ HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/NĐ-CP kinh doanh khí">03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 6098/TTr-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn theo đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phvề kinh doanh khí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đối với hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán LPG chai, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý, cấp phép định kỳ hàng quý về Sở Công Thương; Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Giao Sở Công Thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy trình, thủ tục thực hiện tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, thẩm định điều kiện kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa cho cửa hàng bán LPG chai thuộc đối tượng hộ kinh doanh và hợp tác xã theo đúng quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 01 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính; Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- VPUB: các PCVP, KT, TKBT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 08/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 08/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội

  • 29/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực