Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế Đội kiểm tra liên ngành văn hóa thể thao du lịch Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2731/TTr-SVHTTDL ngày 13/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 814).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi tắt Đội kiểm tra liên ngành 814) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Đội.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ kịp thời.

2. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, các thành viên chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Đội trưởng; Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng; các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện) chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND huyện) và Trưởng phòng Văn hóa Thông tin; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, các thành viên chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Đội trưởng; Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng; các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 phải tuân thủ kế hoạch, chấp hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quy định bảo vệ bí mật công tác; chịu sự chỉ đạo, phân công, điều hành của Đội trưởng hoặc người được ủy quyền. Không gây khó khăn cản trở cho hoạt động của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý của mình.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động khác có nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch, gây ô nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện có chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và các hoạt động khác có nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông, gây ô nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, trình giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để thực hiện. Thông báo cho các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh biết để chủ động trong công tác.

b) Tổ chức khảo sát, nắm tình hình, tiến hành kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh kiến nghị mà chưa được giải quyết hoặc thực hiện kịp thời.

c) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện công tác kiểm tra cho Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện:

a) Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để thực hiện. Thông báo cho các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện biết để chủ động trong công tác.

b) Tổ chức khảo sát, nắm tình hình, tiến hành kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

c) Đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông trên địa bàn quản lý.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành 814 xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện kiến nghị mà chưa được giải quyết hoặc thực hiện kịp thời.

c) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện công tác kiểm tra cho Chủ tịch UBND huyện.

Điều 5. Quyền hạn

1. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh:

a) Được quyền thực hiện công tác kiểm tra độc lập đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Trong khi thi hành nhiệm vụ, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

c) Được quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, hỗ trợ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra đồng thời xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

d) Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện các quyết định khám người, khám nơi cất giấu phương tiện, tang vật, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính… và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc lập biên bản vi phạm hành chính do Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh lập hoặc phân công người lập theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành.

đ) Đối với hành vi vi phạm pháp luật vượt thẩm quyền xử lý hoặc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cùng tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

e) Trong trường hợp cần phục vụ cho công tác truyền thông thì Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được phép thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Khi xét thấy cần thiết có thể đề xuất mời cơ quan báo chí cử phóng viên tham gia đưa tin tuyên truyền hoạt động kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

2. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện:

a) Được quyền thực hiện công tác kiểm tra độc lập đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông trên địa bàn quản lý.

b) Trong khi thi hành nhiệm vụ, Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

c) Được quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, hỗ trợ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra đồng thời xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

d) Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện các quyết định khám người, khám nơi cất giấu phương tiện, tang vật, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính… và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc lập biên bản vi phạm hành chính do Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện lập hoặc phân công người lập theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành.

đ) Đối với hành vi vi phạm pháp luật vượt thẩm quyền xử lý hoặc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cùng tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

e) Việc thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm do Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện thực hiện sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND huyện.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh

a) Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm có  Đội trưởng, 03 Đội phó và các thành viên là đại diện các sở: Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương; Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) thuộc Công an tỉnh Phú Yên. Khi đề nghị nhân sự cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tham khảo ý kiến của tập thể Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b) Văn phòng thường trực của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được đặt tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh tra Sở, số điện thoại 0257.3826153).

c) Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh sử dụng con dấu của cơ quan thường trực 814 tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để hoạt động.

2. Cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện

a) Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập; Đội trưởng, Đội phó và các thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

b) Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện có Đội trưởng, 02 Đội phó và các thành viên là đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đội Quản lý thị trường, Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện là lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, 02 Đội phó thuộc biên chế của Công an huyện và Phòng Văn hóa và Thông tin. Các cơ quan, đơn vị là thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện cử ít nhất 01 người (là lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách lĩnh vực công tác) tham gia Đội, riêng Công an huyện cử ít nhất 03 người tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện.

c) Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông qua Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

d) Văn phòng thường trực của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện được đặt tại trụ sở làm việc của Phòng Văn hóa và Thông tin.

e) Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện sử dụng con dấu của cơ quan thường trực 814 cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin) để hoạt động;

g) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Quy chế này và điều kiện thực tế tại địa phương cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp xã để kiểm tra, ngăn ngừa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền quản lý.

Điều 7. Hoạt động

1. Hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh:

a) Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đội trưởng quyết định kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc yêu cầu bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan là thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh; khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, báo tin của quần chúng nhân dân về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, tình hình liên quan đến tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; hoặc khi có đề nghị có căn cứ (đối với hành vi vi phạm đang xảy ra, nếu không ngăn chặn kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng) của một trong các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

b) Trong trường hợp kiểm tra đột xuất, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có thể thông báo triệu tập thành viên Đội bằng điện thoại, các thành viên Đội có trách nhiệm báo cáo với Thủ trưởng cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ.

c) Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chỉ được tiến hành kiểm tra khi có ít nhất từ 3 thành viên trở lên tham gia. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, Đội trưởng sẽ quyết định triệu tập các thành viên có liên quan tham gia kiểm tra, không nhất thiết triệu tập đầy đủ các thành viên của Đội.

d) Kết thúc mỗi đợt kiểm tra phải tổ chức họp tất cả các thành viên tham gia kiểm tra để thảo luận, đánh giá và đề xuất hình thức xử lý đối với các chủ thể có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời gửi cho tất cả các thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

đ) Định kỳ mỗi quý, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh họp một lần, hàng năm tổ chức họp tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, Đội trưởng có quyền quyết định họp đột xuất.

e) Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được UBND tỉnh cấp thẻ kiểm tra, sử dụng khi thi hành công vụ và phải nộp lại thẻ kiểm tra khi không còn là thành viên của Đội. Trường hợp các thành viên của Đội do đi công tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên), hoặc có thay đổi về nhân sự phải báo để Đội trưởng biết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

f) Khi thực hiện công tác kiểm tra, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh mặc trang phục theo quy định của ngành mình (trừ trường hợp cần ngụy trang theo yêu cầu công tác).

g) Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện

a) Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện thực hiện kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Việc kiểm tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện.

b) Trong trường hợp kiểm tra đột xuất, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện có thể thông báo triệu tập thành viên Đội bằng điện thoại, các thành viên Đội có trách nhiệm báo cáo với thủ trưởng cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ.

c) Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện chỉ được tiến hành kiểm tra khi có ít nhất từ 3 thành viên trở lên tham gia. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, Đội trưởng sẽ quyết định triệu tập các thành viên có liên quan tham gia kiểm tra, không nhất thiết triệu tập đầy đủ các thành viên của Đội.

d) Kết thúc mỗi đợt kiểm tra phải tổ chức họp tất cả các thành viên tham gia kiểm tra để thảo luận, đánh giá và đề xuất hình thức xử lý đối với các chủ thể có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản và đề xuất xử lý (nếu có) cho Chủ tịch UBND huyện, đồng thời gửi cho tất cả các cơ quan thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện.

đ) Định kỳ mỗi quý, Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện họp một lần, hàng năm tổ chức họp tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo cho Chủ tịch UBND  huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, Đội trưởng có quyền quyết định họp đột xuất.

e) Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện được UBND huyện cấp thẻ kiểm tra, sử dụng khi thi hành công vụ và phải nộp lại thẻ kiểm tra khi không còn là thành viên của Đội. Trường hợp các thành viên của Đội do đi công tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên), hoặc có thay đổi về nhân sự phải báo để Đội trưởng biết, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

f) Khi thực hiện công tác kiểm tra, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện mặc trang phục theo quy định của ngành mình (trừ trường hợp cần ngụy trang theo yêu cầu công tác).

g) Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Khi tiến hành kiểm tra, Đội kiểm tra liên ngành 814 phải thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt (trừ trường hợp đột xuất).

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện việc kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có thể hỗ trợ cán bộ chuyên môn, phương tiện cho Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện.

3. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm cử lực lượng chức năng phối hợp, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội kiểm tra liên ngành 814 hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND có liên quan có trách nhiệm chọn, cử cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia công tác của Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Chế độ làm việc của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh

a) Đội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Đội.

Đội trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quyết định hoạt động nắm tình hình, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện.

b) Đội phó giúp việc cho Đội trưởng. Khi Đội trưởng vắng mặt, một Đội phó được ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức hoạt động kiểm tra.

c) Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và theo sự phân công của Đội trưởng, Đội phó.

2. Chế độ làm việc của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện

a) Đội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Đội.

Đội trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quyết định hoạt động nắm tình hình, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện.

b) Đội phó giúp việc cho Đội trưởng. Khi Đội trưởng vắng mặt, Đội phó được ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức hoạt động kiểm tra.

c) Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và theo sự phân công của Đội trưởng, Đội phó.

Điều 10. Kinh phí và phương tiện hoạt động

1. Kinh phí và phương tiện hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh

a) Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chế độ hiện hành của nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách.

b) Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được chi trả chế độ công tác phí, phụ cấp làm thêm giờ, chi hội họp và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đội trưởng, đội phó Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được thanh toán tiền điện thoại hàng tháng theo ngân sách cấp hàng năm.

c) Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình: máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng và các thiết bị khác theo quy định. Được sử dụng xe ô tô của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phục vụ hoạt động kiểm tra. Giao Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo quản các trang thiết bị, phương tiện được cấp cho Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

2. Kinh phí và phương tiện hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện

a) Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện được bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Phòng Văn hóa Thông tin theo chế độ hiện hành của nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách.

b) Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện được chi trả chế độ công tác phí, phụ cấp làm thêm giờ, chi hội họp và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đội trưởng, đội phó Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện được thanh toán tiền điện thoại hàng tháng theo ngân sách cấp hàng năm.

c) Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình: máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng và các thiết bị khác theo quy định. Được sử dụng xe ô tô của Phòng Văn hóa Thông tin hoặc thuê xe để phục vụ hoạt động kiểm tra (tùy theo tính chất yêu cầu của hoạt động kiểm tra). Giao Phòng Văn hóa Thông tin bảo quản các trang thiết bị, phương tiện được cấp cho Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện.

Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức và cá nhân, các thành viên đội kiểm tra liên ngành 814 có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, kiểm tra và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội thì được xem xét đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng. Tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải do tập thể Đội kiểm tra liên ngành 814 thống nhất đề nghị bằng văn bản.

Điều 12. Kỷ luật

Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Cấp tỉnh:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc điều hành hoạt động của Đội, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế, bổ sung thành viên của Đội; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí, đảm bảo cho các hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các hoạt động của Đội. Trường hợp thay đổi cán bộ phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

2. Cấp huyện:

a) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc điều hành hoạt động của Đội, trình UBND huyện ban hành Quyết định thay thế, bổ sung thành viên của Đội; phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí, đảm bảo cho các hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

b. Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Đội Quản lý thị trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các hoạt động của Đội. Trường hợp thay đổi cán bộ phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện.

Điều 14. Trách nhiệm thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814

Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 các cấp có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tham khảo ý kiến các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế Đội kiểm tra liên ngành văn hóa thể thao du lịch Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế Đội kiểm tra liên ngành văn hóa thể thao du lịch Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế Đội kiểm tra liên ngành văn hóa thể thao du lịch Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế Đội kiểm tra liên ngành văn hóa thể thao du lịch Phú Yên

           • 25/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực