Quyết định 46/2018/QĐ-UBND

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2011 CỦA UBND TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 /11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1701 /TTr-STP ngày 18 /9 /2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch UBND cấp huyện về tổ chức, cán bộ và hoạt động của thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung văn bản nêu trên không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NCTCD;
- Lưu: VT,...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực15/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người ký***
       Ngày ban hành27/09/2018
       Ngày hiệu lực15/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Long An

           • 27/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực