Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều, khoản Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2019/QĐ-UBND phối hợp cơ quan quản lý doanh nghiệp sau thành lập tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2017/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cLuật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 và điểm c khoản 5 Điều 19 của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC, NV (để b/c);
- Cục Kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND t
nh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin;
- Lưu: VT, TH, CV. Hùng (
100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2019/QĐ-UBND phối hợp cơ quan quản lý doanh nghiệp sau thành lập tỉnh Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2019/QĐ-UBND phối hợp cơ quan quản lý doanh nghiệp sau thành lập tỉnh Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành24/10/2019
       Ngày hiệu lực05/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2019/QĐ-UBND phối hợp cơ quan quản lý doanh nghiệp sau thành lập tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2019/QĐ-UBND phối hợp cơ quan quản lý doanh nghiệp sau thành lập tỉnh Hải Dương

           • 24/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực