Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 46/2020/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 720/TTr-SNgV ngày 13 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2020
Ngày hiệu lực09/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(30/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành28/10/2020
        Ngày hiệu lực09/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (30/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND An Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND An Giang

              • 28/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực