Quyết định 46/QĐ-UBND

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung XD khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị công nghiệp huyện Thuận Nam,Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 46/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH VÀ KHU LIÊN HỢP ĐÔ THỊ - CÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Kết quả thẩm định số 16/SXD-QHKT ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với những nội dung chính như sau:

1. Lý do lập quy hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

- Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận và Đề án tách huyện Thuận Nam đã được thông qua Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã mới thuộc huyện Ninh Phước và chia tách huyện Ninh Phước thành hai huyện: Ninh Phước và Thuận Nam.

- Việc lập quy hoạch Khu Trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam nhằm mở ra không gian và tiềm năng phát triển, thu hút nhà đầu tư, làm cơ sở quản lý đô thị, tạo môi trường sống mới cho nhân dân trong huyện Thuận Nam và tạo bộ mặt đô thị cửa ngõ tại khu vực phía Nam của tỉnh.

1.2. Mục tiêu của đồ án:

- Cụ thể hoá chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chiến lược phát triển đô thị đến năm 2027.

- Làm cơ sở quản lý, xây dựng và phát triển đô thị về sử dụng đất đai, không gian quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp đảm bảo chức năng sản xuất, dịch vụ, cảnh quan, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.

- Làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư trong giai đoạn 2007 - 2017 và 2017 - 2027.

2. Đề cương nội dung nghiên cứu quy hoạch:

2.1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu: thống nhất ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam, cụ thể:

Tổng diện tích Khu trung tâm hành chính huyện lỵ và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam khoảng 1.100ha, trong đó:

- Cụm Công nghiệp dự kiến khoảng: 200ha.

- Khu Trung tâm hành chính huyện lỵ và Khu đô thị: khoảng: 900ha, bao gồm:

+ Khu Trung tâm hành chính huyện: khoảng 380ha.

+ Khu đô thị mới: khoảng 520ha.

2.2. Dự báo quy mô dân số và quy mô đất xây dựng đô thị: tính toán quy mô dân số và quy mô đất xây dựng đô thị cơ bản phù hợp Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

a) Quy mô dân số toàn khu vực lập quy hoạch chung:

- Khu Trung tâm hành chính huyện: khoảng 28.391 người.

- Khu đô thị mới: khoảng 40.000 người.

b) Quy mô đất xây dựng toàn khu vực lập quy hoạch chung: 1.100 ha, được cơ cấu theo Quy chuẩn xây dựng như sau:

STT

LOẠI ĐẤT

CHỈ TIÊU (m2/người)

DIỆN TÍCH (ha)

A

KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN VÀ KHU ĐÔ THỊ

900

I

Khu trung tâm hành chính huyện

77 - 87

218,7 - 247,0

1

Đất ở

45 - 50

127 - 142

2

Đất giao thông

16 - 18

45,4 - 51,1

3

Đất công trình công cộng

4 - 5

11,4 - 14,2

4

Đất cây xanh

12 - 14

34,1 - 39,7

II

Khu đô thị mới

70 - 84,5

520

1

Đất ở

45 - 55

180 - 220

2

Đất giao thông

10 - 12

48 - 56

3

Đất công trình công cộng

3 - 3,5

12 - 14

4

Đất cây xanh

12 - 14

40 - 48

B

CỤM CÔNG NGHIỆP DỰ KIẾN

200

 

TỔNG CỘNG

 

1100

 

2.3. Các nội dung, yêu cầu nghiên cứu lập quy hoạch: các nội dung cần nghiên cứu được nêu trong Nhiệm vụ quy hoạch theo các quy định tại Điều 16 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

3. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: theo đề xuất tại Nhiệm vụ quy hoạch Khu Trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam đã được Sở Xây dựng thẩm định.

4. Kinh phí lập cho công tác lập quy hoạch chung xây dựng:

- Chi phí khảo sát đo đạc phục vụ công tác lập quy hoạch: 440.000.000 đồng (bốn trăm bốn mươi triệu đồng);

- Chi phí lập quy hoạch: 1.048.483.742 đồng (một tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm bốn mươi hai đồng).

Ghi chú: chi phí cắm mốc, công bố quy hoạch thanh toán phải có hoá đơn chứng từ chứng thực theo khối lượng thực hiện.

(kèm theo Bảng tổng hợp kinh phí lập quy hoạch do Sở Xây dựng lập)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước và đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế cụ thể để triển khai lập, trình duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị – công nghiệp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận theo Nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế và Xây dựng DC và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH

Tên Đồ án: Quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

(kèm theo văn bản thẩm định số 16/SXD-QHKT ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Sở Xây dựng)

Định mức kinh phí lập đồ án quy hoạch theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Xây dựng:

- Quy mô dân số: 63.319 người;

- Giá lập quy hoạch tương ứng: A = 711.300.000đồng

- Giá lập quy hoạch điều chỉnh hệ số k = 1,15 theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng: B = A x 1,15 = 817.995.000đồng.

STT

HẠNG MỤC

HỆ SỐ

THÀNH TIỀN (đ)

1

Chi phí thiết kế đô thị khu quy hoạch

B x 20%

163.599.000đ (1)

2

Chi phí đánh giá tác động môi trường

B x 9%

73.619.550đ (2)

3

Chi phí lập quy hoạch theo hồ sơ

B x 71%

580.776.450đ (3)

 

Chi phí theo thành phần hồ sơ cần lập

B x 100%

817.995.000đ (4)

4

Thuế VAT

(4) x 1,1

899.794.500đ (5)

5

Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (sau thuế)

(4) x 3,8% x 1,1

34.192.191đ (6)

6

Chi phí công bố quy hoạch tạm tính (sau thuế)

(4) x 5% x 1,1

44.989.416đ (7)

 

Tổng cộng

(5)+(6)+(7)

978.976.416đ (8)

7

Chi phí quản lý

(8) x 3,8%

37.201.104đ (9)

8

Chi phí thẩm định

(8) x 3,3%

32.306.222đ (10)

 

Tổng chi phí lập quy hoạch

(8)+(9)+(10)

1.048.483.742đ

 

(Một tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm bốn mươi hai đồng)

Lưu ý:

- Giá lập quy hoạch được xác định trên cơ sở phương pháp nội suy;

- Chi phí công bố panô quy hoạch được thanh toán theo khối lượng thực tế trên cơ sở hoá đơn chứng từ.

 

 

NGƯỜI LẬP
Kiếu Tấn Thịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung XD khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị công nghiệp huyện Thuận Nam,Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung XD khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị công nghiệp huyện Thuận Nam,Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýĐỗ Hữu Nghị
        Ngày ban hành19/02/2008
        Ngày hiệu lực29/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung XD khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị công nghiệp huyện Thuận Nam,Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung XD khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị công nghiệp huyện Thuận Nam,Ninh Thuận

            • 19/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực