Quyết định 460/QĐ-UBND

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị, Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 460/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 460/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỤC BỘ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020; QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/12/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang (điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang); Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 326/SCT-QLTM ngày 17/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang (điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang); Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch 01 trung tâm thương mại hạng II tại khu chợ huyện, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa thành quy hoạch chợ huyện, quy mô chợ hạng II, diện tích 5.600 m2, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2011-2015.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang (điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang); Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TPKT.
Bản điện tử:
LĐVP, TH, KTN, TTTH-CB;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 460/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu460/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 460/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 460/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 460/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu460/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
     Người kýBùi Văn Hạnh
     Ngày ban hành18/07/2014
     Ngày hiệu lực18/07/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 460/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 460/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2020

         • 18/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực