Quyết định 4607/QĐ-UBND

Quyết định 4607/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4607/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4607/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7542/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7946/TTr-STP ngày 17 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính mới ban hành, 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX (2b);

- Trung tâm Công báo;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, (VX-Tri).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4607/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4607/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2017
Ngày hiệu lực26/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4607/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4607/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4607/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4607/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thanh Phong
       Ngày ban hành26/08/2017
       Ngày hiệu lực26/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4607/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4607/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh