Quyết định 4609/QĐ-UB-KT

Quyết định 4609/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo năm 1996 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4609/QĐ-UB-KT 1996 giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4609/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỀ ĐÀO TẠO NĂM 1996.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 863/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐ ngày 30/01/1996 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp thứ 5;

- Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo năm 1996 (theo biểu đính kèm). Các chỉ tiêu khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

8.485

10.900

5.160

1- Đào tạo mới

4.485

3.400

1.860

a- Hệ cao đẳng sư phạm

1.350

850

490

- Cao đẳng sư phạm

1.200

700

400

- Cao đẳng sư phạm kỹ thuật

150

150

90

b- Hệ trung học

2.535

1.850

1.100

- Trung học Sư phạm mầm non

700

600

400

- Trung học Sư phạm

1.200

900

550

- Trung học Kinh tế

635

350

150

c- Hệ công nhân kỹ thuật

600

700

270

- Trường Trung học Dạy nghề Lý Tự Trọng

600

700

270

2- Hệ chuyên tu tại chức

2.000

3.500

2.000

3- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

2.000

4.000

1.300

 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

-

200

-

Đào tạo mới hệ trung học dạy nghề

-

200

-

- Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm

-

100

-

- Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề Thủ Đức

-

100

-

 

SỞ CÔNG NGHIỆP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

500

550

820

- Hệ công nhân kỹ thuật

500

350

320

- Hệ dạy nghề trung học

-

200

-

 

SỞ NÔNG NGHIỆP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ (Đào tạo mới)

289

220

105

1- Hệ trung học

150

100

55

2- Hệ công nhân kỹ thuật

139

120

50

 

SỞ XÂY DỰNG

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ (Đào tạo mới)

100

150

130

- Đào tạo công nhân kỹ thuật

100

150

130

 

SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

900

500

300

- Hệ công nhân kỹ thuật

900

400

300

- Hệ dạy nghề trung học

-

100

-

 

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ (Đào tạo mới)

405

100

170

- Hệ trung học văn hóa nghệ thuật

405

50

170

- Hệ cao đẳng

-

50

-

 

SỞ Y TẾ

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

1.256

900

819

1- Đào tạo mới

1.156

230

229

a- Hệ Đại học

640

80

59

- Đào tạo bác sĩ cộng đồng

640

80

59

b- Hệ Trung học

516

150

170

2- Hệ chuyên tu tại chức

100

170

90

3- Hệ bồi dưỡng nghiệp vụ

-

500

500

 

SỞ THỂ DỤC THỂ THAO

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

1.050

900

550

1- Đào tạo mới

950

250

-

- Đào tạo VĐV dự đội tuyển

100

50

-

- Đào tạo năng khiếu tập trung

200

50

-

- Đào tạo năng khiếu dự bị tập trung

250

50

-

- Đào tạo năng khiếu trọng điểm

400

100

-

2- Đào tạo chuyên tu tại chức

100

150

50

3- Bồi dưỡng nghiệp vụ

-

500

500

 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

 

181

 

1- Đào tạo tại Đài

-

79

-

2- Đào tạo tại chức

-

82

-

3- Đào tạo ngoài nước

-

20

-

 

TRƯỜNG HÀNH CHÁNH TP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

810

4.400

3.440

1- Đào tạo mới

210

150

140

- Trung học hành chánh

210

150

140

2- Chuyên tu tại chức

600

250

300

3- Bồi dưỡng nghiệp vụ

-

4.000

3.000

 

BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

-

4.000

4.000

- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

-

4.000

4.000

 

TRƯỜNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ (Đào tạo mới)

50

50

40

- Trung học du lịch

50

50

40

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu UBND thành phố giao)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

-

50

50

- Bồi dưỡng nghiệp vụ

-

50

50

 

TTDN QUẬN MỘT

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

1.010

2.300

2.000

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

1.010

2.300

2.000

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN BA

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ (Đào tạo mới)

600

3.100

1.700

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành

600

3.000

1.700

- Đào tạo trung học nghề

-

100

-

 

TTDN QUẬN BỐN

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

300

1.000

700

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

300

1.000

700

 

TTDN QUẬN 5

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

400

6.600

3.800

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

400

6.600

3.800

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN SÁU

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

323

2.000

1.800

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

323

2.000

1.800

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN TÁM

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

613

1.900

1.600

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

613

1.900

1.600

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN MƯỜI

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

899

4.000

3.500

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

899

4.000

3.500

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN MƯỜI MỘT

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

525

3.000

2.700

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

525

3.000

2.700

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
QUẬN BÌNH THẠNH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

1.000

4.000

3.200

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

1.000

4.000

3.200

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
QUẬN PHÚ NHUẬN

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

650

2.000

1.850

- Đào tạo công nhân kỹ thuật

650

2.000

1.850

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
QUẬN TÂN BÌNH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ (Đào tạo mới)

1.334

3.100

2.000

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành

1.334

3.000

2.000

- Đào tạo trung học nghề

-

100

-

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
QUẬN GÒ VẤP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

565

1.200

800

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

565

1.200

800

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
HUYỆN CỦ CHI

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

130

400

360

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

130

400

360

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
HUYỆN HÓC MÔN

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

250

1.800

1.500

- Đào tạo công nhân kỹ thuật

250

1.800

1.500

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
HUYỆN THỦ ĐỨC

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

200

800

1.550

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người học)

200

800

1.550

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
HUYỆN BÌNH CHÁNH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

192

1.100

800

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

192

1.100

800

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
HUYỆN NHÀ BÈ

ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thông báo hướng dẫn)

Đơn vị: Người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch điều chỉnh năm 1996

Năm trước chuyển qua

Tuyển mới

Tốt nghiệp

TỔNG SỐ

717

1.760

1.752

- Đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành (lượt người đến học)

717

1.760

1.752

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4609/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4609/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/1996
Ngày hiệu lực09/10/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4609/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 4609/QĐ-UB-KT 1996 giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4609/QĐ-UB-KT 1996 giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4609/QĐ-UB-KT
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Phương Thảo
       Ngày ban hành09/10/1996
       Ngày hiệu lực09/10/1996
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật27 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4609/QĐ-UB-KT 1996 giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4609/QĐ-UB-KT 1996 giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo Hồ Chí Minh

           • 09/10/1996

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/1996

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực