Quyết định 4617/QĐ-UBND

Quyết định 4617/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4617/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4617/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tại Tờ trình số 992/TTr-SKHCN ngày 26/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tục số 8 phần I mục A; thủ tục số 6, 7 phần IV mục B tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Th
ường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, các phòng: TKBT, KSTTHC, HC-TC, KG-VX;
- Trung tâm Tin học Công báo TP ;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- L
ưu: VT, KSTTHC(đ).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 4617/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Cách thức thc hiện

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Tiêu chun - Đo lường - Chất lượng

1.

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

* Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kim tra theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp sau: Đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu; đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận: 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu.

* Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan kiểm tra tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp

- Gửi qua hệ thống bưu chính

- Cổng dịch vụ công Thành phố

Bộ phận một cửa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hp quy;

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

II

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

2.

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố sử dụng ngân sách nhà nước

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 07 ngày làm việc: tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định hoặc ngày nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập, trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, Tổ thẩm định, ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả của đơn vị chức năng: Thủ trưởng địa phương phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định phê duyệt: thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên cổng thông tin điện tử thành phố.

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp

- Gửi qua hệ thống bưu chính

Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

số 5 phố Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

Thứ tự thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

1.

Thủ tục 8 mục I - Phần A Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Hà Nội theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy;

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

II

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

2.

Thủ tục 6 phần IV - Mục B Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Hà Nội theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

3.

Thủ tục 7 phần IV - Mục B Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Hà Nội theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố

Thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4617/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4617/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực28/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(07/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4617/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4617/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4617/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4617/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành28/08/2019
        Ngày hiệu lực28/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (07/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 4617/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 4617/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

              • 28/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực