Quyết định 463/QĐ/ĐCKS-VP

Quyết định 463/QĐ/ĐCKS-VP năm 2009 về quy chế văn hoá công sở của cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 463 QĐ/ĐCKS-VP quy chế văn hoá công sở cơ quan Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 463 QĐ/ĐCKS-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ CỦA CƠ QUAN CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BTNMT ngày 05/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Văn hoá công sở của của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chánh Văn phòng Cục chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ TN&MT (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng CMNV Cục;
- Chi Cục khoáng sản khu vực;
- Các đơn vị trực thuộc Cục;
- Lưu: VT, TCCB, Thg (30).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thuấn

 

QUY CHẾ

VĂN HOÁ CÔNG SỞ CỦA CƠ QUAN CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463 QĐ/ĐCKS-VP ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) làm việc tại công sở Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Mục đích

Việc thực hiện Văn hoá công sở nhằm các mục đích:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan Cục.

2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá nơi làm việc trong nhà tại công sở.

2. Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao.

3. Quảng cáo thương mại tại công sở.

4. Lập bàn thờ, thắp hương, đốt vàng mã trong phòng làm việc và các hoạt động mê tín dị đoan khác trong khu vực công sở cơ quan Cục;

5. Tổ chức đun, nấu tại phòng làm việc (trừ trường hợp đun nước uống).

6. Gây mất trật tự, an ninh trong khuôn viên công sở cơ quan Cục.

7. Tiếp người nhà hoặc tiếp khách không có nội dung công tác trong phòng làm việc.

Chương II

TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Điều 4. Trang phục

1. Khi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở cơ quan Cục, cán bộ, công chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép phải cài quai hậu; Nam giới không được bỏ áo ngoài quần.

2. Cán bộ, công chức có trang phục riêng thì phải mặc trang phục đó khi thi hành công vụ.

Điều 5. Thẻ cán bộ, công chức

1. Thẻ cán bộ, công chức phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức.

2. Văn phòng Cục tổ chức làm thẻ theo mẫu và hướng dẫn quản lý, sử dụng thẻ theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội vụ; làm lại và làm thẻ mới cho cán bộ, công chức (trong trường hợp có thay đổi).

3. Cán bộ, công chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ và ra vào cơ quan Cục.

Điều 6. Giao tiếp và ứng xử

1. Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.

2. Trong giao tiếp và ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến quan hệ công tác, cán bộ, công chức phải nhã nhặn, niềm nở; lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, đúng trách nhiệm về các vấn đề liên quan.

Cán bộ, công chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác.

4. Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trả lời nhã nhặn, lịch sự; trao đổi ngắn gọn nội dung công việc; không được quát tháo và ngắt điện thoại đột ngột với người đối thoại.

Chương III

BÀI TRÍ CÔNG SỞ

Điều 7. Treo Quốc kỳ

Quốc kỳ được treo trang trọng trên cột cờ của cơ quan Cục, đảm bảo đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.

Điều 8. Biển tên cơ quan

Biển tên cơ quan được gắn tại cổng chính của Cục và được làm theo quy định của Bộ Nội vụ.

Điều 9. Phòng làm việc

1. Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức.

2. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý.

Điều 10. Khu vực để phương tiện đi lại

1. Cán bộ, công chức đến làm việc tại cơ quan Cục phải để phương tiện đi lại ở khu vực theo đúng quy định.

2. Khách đến liên hệ công tác để xe tại địa điểm theo hướng dẫn của bộ phận thường trực bảo vệ cơ quan Cục.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP

Điều 11. Thời gian làm việc

1. Thời gian làm việc tại trụ sở cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Văn phòng Cục có trách nhiệm thông báo giờ làm việc cụ thể áp dụng trong từng thời kỳ.

2. Cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm túc giờ làm việc theo quy định, đảm bảo ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả và rời khỏi trụ sở cơ quan trước 18 giờ hàng ngày.

3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức đơn vị mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục khi để xẩy ra vi phạm trong đơn vị.

Điều 12. Làm việc ngoài giờ

1. Cán bộ, công chức làm việc sau 18 giờ hàng ngày và các ngày nghỉ phải đăng ký làm việc ngoài giờ, có ý kiến xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và gửi cho Văn phòng Cục để theo dõi.

2. Khi làm việc ngoài giờ, cán bộ, công chức phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy chế của cơ quan Cục; chấp hành sự kiểm tra của Lãnh đạo Văn phòng và nhân viên bảo vệ cơ quan trong những trường hợp cần thiết.

Điều 13. Chế độ hội họp

1. Các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm... (gọi chung là cuộc họp) chỉ được tổ chức khi thấy thật sự cần thiết, có tác dụng trong giải quyết nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Đơn vị chủ trì phải xác định đúng thành phần dự họp; chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu họp; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của cuộc họp. Các thành phần được triệu tập dự họp nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì phiên họp.

3. Những người dự họp phải nghiên cứu kỹ tài liệu họp; đến đúng giờ; phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của chủ toạ; giữ gìn trật tự, không để chuông và nói chuyện điện thoại di động trong phòng họp; không đi lại trong lúc tiến hành cuộc họp; không bỏ về khi cuộc họp chưa kết thúc.

Chương V

NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN VÀ TIẾP KHÁCH

Điều 14. Nội quy ra, vào trụ sở cơ quan

1. Cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan Cục khi qua cổng ra - vào trụ sở cơ quan phải xuống xe, tắt máy, dắt xe qua cổng (trừ ô tô).

2. Khách đến trụ sở cơ quan Cục:

a) Khách được mời đến làm việc tại trụ sở cơ quan Cục phải xuất trình giấy mời, giấy triệu tập đến làm việc và tùy từng trường hợp phải xuất trình giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của bộ phận thường trực cơ quan.

b) Khách đến liên hệ công tác hoặc gặp người nhà phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu đến liên hệ công tác, công lệnh... và theo sự hướng dẫn của bộ phận thường trực, bảo vệ; không tự tiện vào các phòng làm việc của cơ quan.

c) Khách đến trụ sở cơ quan Cục được nhận và đeo “Thẻ khách” trong thời gian làm việc; khi ra về phải trả lại thẻ và nhận lại giấy tờ tại phòng thường trực.

Điều 15. Tiếp khách

Khi có khách đến liên hệ công tác, các phòng chuyên môn nghiệp vụ cần hướng dẫn khách của mình hoặc đơn vị mình chấp hành nội quy công sở; không để khách làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong cơ quan.

Điều 16. Thường trực bảo vệ

1. Thường trực bảo vệ khi làm việc phải mặc trang phục và có biển hiệu theo quy định.

2. Trong phòng trực không tập trung từ hai người trở lên; không nói chuyện, trao đổi hoặc xem tivi, nghe đài, đọc báo hoặc làm những việc không đúng chức trách.

3. Trong ca trực để xảy ra mất mát tài sản của khách, của cán bộ công nhân viên hoặc tài sản của nhà nước do thiếu trách nhiệm thì phải bồi thường.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

1. Cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, khách đến liên hệ công tác phải thực hiện đúng các quy định trong Quy chế này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm quán triệt Quy chế này đến cán bộ, công chức trong đơn vị mình; chủ động kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc chấp hành Quy chế; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục khi để xẩy ra những vi phạm Quy chế trong đơn vị.

3. Văn phòng Cục chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức và khách thực hiện đúng Quy chế; theo dõi định kỳ báo cáo Cục tình hình chấp hành Quy chế văn hóa công sở của các đơn vị, cán bộ, công chức làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua cuối năm.

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Chấp hành Quy chế là một tiêu chuẩn để đánh giá kết quả công tác, khi xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

2. Những đơn vị và cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 463/QĐ/ĐCKS-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu463/QĐ/ĐCKS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2009
Ngày hiệu lực01/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 463/QĐ/ĐCKS-VP

Lược đồ Quyết định 463 QĐ/ĐCKS-VP quy chế văn hoá công sở cơ quan Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 463 QĐ/ĐCKS-VP quy chế văn hoá công sở cơ quan Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu463/QĐ/ĐCKS-VP
        Cơ quan ban hànhCục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Thuấn
        Ngày ban hành01/10/2009
        Ngày hiệu lực01/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 463 QĐ/ĐCKS-VP quy chế văn hoá công sở cơ quan Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 463 QĐ/ĐCKS-VP quy chế văn hoá công sở cơ quan Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam

         • 01/10/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/10/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực