Quyết định 463/QĐ-UBND

Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương hình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 463/QĐ-UBND 2018 phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 01 tháng 6m 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 872/TTr-SNN ngày 25 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương hình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất tnguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ hàng năm và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

2. Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chui giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020 áp dụng theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- VP ĐP NTM tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tiến

 

DANH MỤC

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên dự án

Mục tiêu yêu cầu

Nội dung

Đi tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

Ch đầu tư

Ghi chú

I

Huyện Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết sản xuất trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân; đưa thương hiệu gạo Điện Biên đi các tỉnh thành cả nước và xuất khu

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và HTX; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chế biến.

Người dân và HTX

2 xã: Thanh Yên; Thanh Hưng

2018-2020

UBND huyện Điện Biên

Dự án nâng cấp

2

Liên kết trong trồng và tiêu thụ quả vú sữa

Nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng giống quả vú sữa xã Thanh Hưng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và HTX; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chế biến.

Ngưi dân và HTX

Xã Thanh Hưng

2018-2020

UBND xã Thanh Hưng

Dự án mới

3

Liên kết sn xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn

Nâng cao thu nhập, n định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và HTX

Các xã: Noong Luống; Thanh Yên; Pom Lót; Thanh Xương

2018-2020

UBND huyện Điện Biên

Dự án mới

4

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Công ty TNHH thực phẩm Safe Green

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và doanh nghiệp

Đội 5 xã Thanh An

2018-2019

UBND huyn Điện Biên

Dự án nâng cấp

II

Thành phố Điện Biên phủ

 

 

 

 

 

 

1

Mô hình trng rau theo hướng hữu cơ

Sản xuất các loại rau bản địa, ưu thế vùng, theo hướng hữu cơ an toàn có thương hiệu, nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sng cho người dân tại địa bàn xã Tà Lèng

Các hộ gia đình tại các bản được tham gia mô hình liên kết sản xuất. Tập trung đầu mối trong chỉ đạo sản xuất, thu mua sản phẩm... Dự án htrợ kỹ thuật, ging, phân bón, một phần shạ tầng

Các hộ dân trong xã, các thành viên trong HTX nông nghiệp, dịch vụ, du lịch Tà Lèng

Xã Tà Lèng

2018-2020

UBND xã Tà Lèng

Dán mới

2

Dự án cá rô phi đơn tính, mè, chép. Thả cá hỗn hợp, khai thác hiệu quả các tng nước và gia tăng dịch vụ câu cá giải trí, dịch vụ ăn uống, du lịch ẩm thực

Áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi sinh học, an toàn. Giảm chi phí đầu vào từ việc sử dụng hợp lý nguồn nước và chế biến thức ăn. Thả cá hỗn hp, khai thác hiệu quả các tầng nước và gia tăng dịch vụ câu cá, giải trí, dịch vụ ăn uống, du lịch ẩm thực

Dự án hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch bệnh,...

Các hộ dân trong xã, các thành viên trong HTX nông nghiệp, dịch vụ, du lịch Thanh Minh và nông dân trên địa bàn

Xã Thanh Minh

2018-2020

UBND xã Thanh Minh

Dán mới

3

Trồng, chế biến tiêu thụ tinh dầu hương nhu và nuôi gà thả đồi

Các hộ nông dân trên địa bàn xã Tà Lèng thực hiện trồng các cây dược liệu tại các khu vực đất trống, dưới tán cây ăn quả, xen kẽ với diện tích trồng rau,.. .nhm tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất với vai trò đầu mối là các HTX

Dự án hỗ trợ kỹ thuật, giống cây dược liệu, trang thiết bị đphục vụ việc dung chiết dược liệu

Các hộ dân trong xã, các thành viên trong HTX nông nghiệp, dịch vụ, du lịch Tà Lèng

Xã Tà Lèng

2018-2020

UBND xã Tà Lèng

Dự án mới

4

Mô hình trồng các loại cây ăn quả: Bưởi da xanh, cam, quýt

Xác định những cây trồng là thế mạnh của địa phương, với mục tiêu giúp đồng bào cải thiện thu nhập và phát triển dịch vụ du lịch khác

Dự án hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng thương hiệu

Các hộ dân trong xã, các thành viên trong HTX nông nghiệp, dịch vụ, du lịch Thanh Minh

Trên địa bàn 2 xã: Thanh Minh, Tà Lèng

2018-2020

UBND thành phố Điện Biên phủ

Dự án mới

III

Huyện Tủa Chùa

 

 

 

 

 

 

 

1

Chuỗi liên kết sản xuất chè Tuyết San Tủa Chùa

Bảo tồn, phát huy thế mạnh địa phương trong phát triển các loại nông sản chủ lực; cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm; tăng thu nhập cho người dân địa phương

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gn với tiêu thụ sản phẩm chè Tuyết San Tủa Chùa

Các nhóm hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Các xã phía Bắc huyện Tủa Chùa

2018-2020

UBND huyện Tủa Chùa

Dự án mới

2

Chuỗi liên kết mới đối với các sản phm đặc sản của địa phương (khoai sọ tím, đậu đỏ)

Đy mạnh phát trin sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm; tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

Các nhóm hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Các xã phía Bắc huyện Tủa Chùa

2018 -2020

UBND huyện Tủa Chùa

Dự án mới

IV

UBND Thị xã Mường Lay

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án phát triển sản phẩm Khẩu xén Mường Lay

Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

Nhóm hộ gia đình, Hợp tác xã, doanh nghiệp

Xã Lay Nưa

2018-2019

UBND xã Lay Nưa

Dự án nâng cấp

2

Sản xuất, chế biến dược liệu hạt chuối rng

Cung cấp sản phẩm an toàn có chất lượng cao, tạo việc làm thu nhập cho người dân địa phương

Xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm gắn với tiêu thụ sn phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội

Nhóm hộ gia đình, Hợp tác xã, doanh nghiệp

Xã Lay Nưa

2018-2020

UBND xã Lay Nưa

Dự án mới

V

Huyện Tuần Giáo

 

 

 

 

 

 

 

1

Chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phm dược liệu (Sa nhân, thảo quả, Atiso)

Cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xut gn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các xã: Tênh Phông, Tỏa Tình, Phình Sáng

2018-2020

UBND các xã: Tênh Phông, Tỏa Tình, Phình Sáng

Dự án mới

2

Chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm Táo mèo (cây sơn trà)

Cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gn vi tiêu thụ sản phẩm

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các xã: Tênh phông, Tỏa Tình

2018-2020

UBND các xã: Tênh Phông, Tỏa Tình

Dự án mới

4

Chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả (nhãn chín muộn, bưởi, xoài)

Cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các xã huyện Tuần Giáo

2018-2020

UBND các xã

Dự án mới

5

Chuỗi liên kết tiêu thụ các sn phẩm cây Mắc ca

Cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sn xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hộ gia đình, Công ty Cổ phần Maccadia Điện Biên

Các xã: Quài Nưa, Quài Cang, Pú Nhung

2018-2020

UBND huyện Tuần Giáo

 

VI

Huyện Nậm Pồ

 

 

 

 

 

 

 

1

Trồng cây dược liệu

Các hộ nông dân trên địa bàn các xã: Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn thực hiện trồng cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập. Hình thành chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm

Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật, trang thiết bị đsản xuất và sơ chế, chế biến dược liệu

Các hộ dân tại các xã: Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn; HTX dịch vụ nông nghiệp các xã Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn (thành lập trong năm 2018)

Các xã: Chà Nưa, Chà Cang,Chà Tở, Nậm Khăn

2019-2020

UBND huyện Nậm Pồ

Dự án mới

2

Sản xuất rau an toàn

Sản xuất rau an toàn nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho các trường học, tiêu dùng tại chỗ, hạn chế nhập các loại rau không rõ nguồn gốc

Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật, trang thiết bị để sản xuất, đảm bảo thị trường tiêu th

Tập trung hỗ trợ cho người dân tại 3 xã: Nà Hy, Chà Cang, Na Cô Sa

3 xã: Nà Hỳ, Chà Cang, Na Cô Sa

2019-2020

UBND huyện Nậm Pồ

Dự án mới

3

Sản xuất mật ong rừng

Tạo sản phẩm mật ong rừng chất lượng, có thương hiệu đồng thời bảo vệ và phát triển rừng

Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật, trang thiết bị để sản xuất, đảm bảo thị trường tiêu thụ

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Xã Chà Nưa

2019-2020

UBND huyện Nậm Pồ

Dự án mới

4

Sản xuất chè

Sản xuất sản phẩm chè đặc trưng của xã Pa Tần

Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật, trang thiết bị để sản xuất, đảm bảo thị trường tiêu thụ

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Xã Pa Tần

2019-2020

UBND huyện Nậm Pồ

Dự án mới

VII

Huyện Mường Chà

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi đại gia súc

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân trong chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân và doanh nghiệp

Tại các xã: Huổi Mí, Sá Tng, Sa Lông, Hui Lèng, Ma Thì Hồ, Hừa Ngài, Mường Mươn, Na Sang, Mường Tùng, Pa Ham, Nậm Nèn

2018-2020

UBND các xã

Dự án mới

2

Dán liên kết sản xuất theo chuỗi cung ứng mô hình cam xã đoài, bưởi diễn, xoài đài loan, bưởi da xanh

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Cung cấp các sản phẩm an toàn có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho các bên tham gia và ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

Người dân và doanh nghiệp

Tại các xã: Mường Mươn, Na Sang, Mường Tùng, Pa Ham, Nậm Nèn

2018-2020

UBND các xã

Dự án mới

VIII

Huyện Điện Biên Đông

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết sản xuất lúa, gạo nếp thơm hạt to chất lượng cao

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân, phát triển thương hiệu gạo Nếp Điện Biên Đông

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và HTX, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến

Người dân và HTX

Xã Pú Hồng

2019-2020

UBND xã Pú Hồng

Dự án mới

2

Liên kết trồng và tiêu thụ khoai sọ sạch xã Phì Nhừ

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm

Người dân và HTX

Xã Phì Nhừ

2019-2020

UBND xã Phì Nh

Dự án mới

3

Liên kết trồng và tiêu thụ bí đao sạch

Nâng cao thu nhập, n định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vng giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm

Người dân và HTX

Xã Tìa Dình

2019-2020

UBND xã Tìa Dình

Dự án mới

IV

Huyện Mường Ảng

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cà phê

Nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê, có đầu ra ổn định, xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Mường Ảng

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm và áp dụng khoa học, kỹ thuật trong việc sản xuất và chế biến sản phẩm

Các hộ dân, doanh nghiệp, HTX

Các xã trên địa bàn huyện

2018-2020

UBND huyện Mường Ảng

Dự án mới

2

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả

Chuyn đi cấu cây trồng theo hướng mang lại giá trị kinh tế cao, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phm và áp dụng khoa học, kỹ thuật trong việc sản xuất và chế biến sản phẩm

Các hộ dân, doanh nghiệp, HTX

Các xã trên địa bàn huyện

2018-2020

UBND huyện Mưng Ảng

Dự án mới

3

Dự án nuôi lợn rừng lai theo hướng an toàn thực phm

Cung cấp các sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao thu nhập cho các bên tham gia và ổn định đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm

Các hộ dân, doanh nghiệp, HTX

02 xã ng Tở và Ẳng Cang

2018-2020

UBND huyện Mường Ảng

Dự án mới

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 463/QĐ-UBND 2018 phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 463/QĐ-UBND 2018 phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu463/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLò Văn Tiến
       Ngày ban hành01/06/2018
       Ngày hiệu lực01/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 463/QĐ-UBND 2018 phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 463/QĐ-UBND 2018 phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm Điện Biên