Quyết định 4639/QĐ-UBND

Quyết định 4639/QĐ-UBND năm 2015 tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP cho năm học 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4639/QĐ-UBND mức thu học phí năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4639/-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V TM THI ÁP DNG CÁC QUY ĐNH CA NGH QUYT S 12/2013/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2013 CA HI ĐNG NHÂN DÂN THÀNH PH V THC HIN MC THU HC PHÍ THEO NGH ĐNH S 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CA CHÍNH PH CHO NĂM HC 2015 - 2016 TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Giáo dục ngày 04 tháng 12 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phvề thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ cho năm học 2015 - 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về “miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015” cho năm học 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này là một phần không thể tách rời của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
-
Thủ tướng Chính phủ; Để báo cáo
-
Văn phòng Quốc hội; Để báo cáo
-
Văn phòng Chủ tịch Nước; Để báo cáo
-
Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Để báo cáo
-
Thường trực Thành ủy; Để báo cáo
-
Thường trực HĐND Thành phố; Để báo cáo
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Ban Thường trực UBMTTQVN.TP;
-
Văn phòng Thành ủy;
-
Đại biểu HĐND Thành phố;
-
Các Ban HĐND Thành phố;
-
Kho bạc Nhà nước Thành phố;
-
VP ĐĐBQH và HĐND TP;
-
Các Sở - ngành Thành phố;
-
VPUB: Các PVP, Các Phòng CV, TTCB;
-
Lưu: VT, (VX/Nh) T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa
Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4639/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4639/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2015
Ngày hiệu lực16/09/2015
Ngày công báo15/10/2015
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4639/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4639/QĐ-UBND mức thu học phí năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4639/QĐ-UBND mức thu học phí năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4639/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýHứa Ngọc Thuận
     Ngày ban hành16/09/2015
     Ngày hiệu lực16/09/2015
     Ngày công báo15/10/2015
     Số công báoSố 47
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4639/QĐ-UBND mức thu học phí năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4639/QĐ-UBND mức thu học phí năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh

         • 16/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/10/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực