Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 3184/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 464/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 3184/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 02 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 27/12/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch thuật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 464/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2015
Ngày hiệu lực 05/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 464/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 3184/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 464/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 3184/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 05/03/2015
Ngày hiệu lực 05/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 464/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 3184/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 464/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 3184/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế

  • 05/03/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/03/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực