Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định 464/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 464/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Vĩnh Long 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 139/TTr-STP ngày 24/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, góp phần giúp các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập kinh tế thế giới.

2. Yêu cầu:

Triển khai trọng tâm, trọng điểm, xác định cụ thể các hoạt động ưu tiên, thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Đảm bảo thực hiện đúng nội dung, hình thức và phương pháp hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG:

TT

Nội dung hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

1

Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a

Cập nhật văn bản QPPL do UBND, HĐND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Sở Tư pháp

-Văn phòng UBND, HĐND tỉnh.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Thường xuyên khi cơ quan thẩm quyền ban hành văn bản

Kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

b

Trích xuất văn bản QPPL do UBND, HĐND tỉnh ban hành từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long để đăng tải công khai chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông.

Thường xuyên

Các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được hiển thị trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long

2

Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tổ chức biên soạn tài liệu, phổ biến các văn bản QPPL mới liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Sở Tư pháp.

- Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban quản lý khu công nghiệp;

- Tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

Ngay sau khi văn bản HĐND, UBND tỉnh ban hành VBQPPL liên quan

Tài liệu giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới; các cuộc hội nghị

3

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo ngành cho doanh nghiệp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Sở Tư pháp.

- Tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

Quí II/2016

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp

4

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Giải đáp và tư vấn pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

Các nội dung giải đáp (bằng văn bản giấy, nội dung trên mạng điện tử;…)

5

Tiếp nhận kiến nghị và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

a

Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật theo ngành, lĩnh vực để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Sở Tư pháp.

- Tổ chức đại diện của Doanh nghiệp.

Thường xuyên

Bản tổng hợp những kiến nghị của doanh nghiệp và kết quả xử lý.

b

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận kiến nghị và kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp gửi Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Trước ngày 31/12/2016

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận kiến nghị và kết quả xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tư pháp rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ để có nguồn nhân lực triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 464/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực07/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 464/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 464/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu464/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành07/03/2016
        Ngày hiệu lực07/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 464/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Vĩnh Long 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 464/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Vĩnh Long 2016

         • 07/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực