Quyết định 4652/QĐ-UBND

Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4652/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 448/TTr-TTr ngày 08/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. UBND cấp huyện có trách nhiệm sao y gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo việc công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng CP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh QB;
- Lưu: VT, TCD, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày         /11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

A

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

1

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Không

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

B

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

2

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Bộ phận một cửa, một cửa liên thông UBND cấp huyện (hoặc Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện  đối với trường hợp chưa đưa thủ tục ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa)

Không

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

C

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp xã

Không

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

A

Danh mục TTHC cấp tỉnh

1

TTR-QBI-9, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

B

Danh mục TTHC cấp huyện

2

TTR-QBI-10, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

C

Danh mục TTHC cấp xã

3

TTR-QBI-11, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4652/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2019
Ngày hiệu lực29/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4652/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4652/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành29/11/2019
        Ngày hiệu lực29/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo tỉnh Quảng Bình

            • 29/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực