Quyết định 4652/QĐ-UBND

Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Mục I Phần B Dự án xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố ngày 01 tháng 01 năm 2020 kèm theo Quyết định 2396/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Dự án xây dựng Bảng giá đất Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4652/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC I PHẦN B DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DỰ KIẾN CÔNG BỐ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2396/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sNghị định quy định thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh của Hội đồng Thẩm định bảng giá đất; việc thẩm định phương án giá đất, phương án hệ sđiều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Hội đồng Thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8851/STNMT-KTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2019 và Công văn số 7381/STNMT-KTĐ ngày 03 tháng 9 năm 2019; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 6152/STC-HCSN ngày 04 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục I Phần B Dự án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố ngày 01 tháng 01 năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

I. Dự toán kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo xây dựng và lập Bảng giá đất thành phố năm 2020 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng), kinh phí điều tra khảo sát xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024 là: 2.012.905.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm lẻ năm ngàn đồng)”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai thực hiện “Dự án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo đúng quy định, nguồn kinh phí thực hiện cân đối từ nguồn dự toán kinh phí quản lý đất đai năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và chịu trách nhiệm phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này là bộ phận không tách rời ca Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban KT-NS HĐND thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng ĐT, TH, DA, KT, VX(5);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT/Tr) HI.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4652/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4652/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Dự án xây dựng Bảng giá đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Dự án xây dựng Bảng giá đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4652/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Hoan
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Dự án xây dựng Bảng giá đất Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4652/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Dự án xây dựng Bảng giá đất Hồ Chí Minh

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực