Quyết định 466/QĐ-BXD

Quyết định 466/QĐ-BXD năm 2008 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 466/QĐ-BXD thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 466/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vụ Kế hoạch – Tài chính trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Vụ Kế hoạch – Thống kê và bộ phận quản lý tài chính kế toán của Vụ Kinh tế tài chính.

Điều 2. Vị trí, chức năng:

Vụ Kế hoạch – Tài chính là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; giúp Bộ trưởng quản lý các hoạt động đầu tư, công tác tài chính kế toán, tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ (phần kinh tế, tài chính, tài sản).

Điều 3. Nhiệm vụ:

1. Trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kế hoạch, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch, đầu tư, thống kê và quản lý tài chính, tài sản ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch, đầu tư, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; về công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; quản lý các hoạt động đầu tư, công tác tài chính kế toán, tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Về công tác kế hoạch:

a) Tổ chức xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Chủ trì tổng hợp, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển ngành, kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm năm và hàng năm của ngành Xây dựng, kế hoạch phát triển các đơn vị thuộc Bộ;

c) Tổng hợp, trình Bộ trưởng các văn bản góp ý về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Xây dựng;

d) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ và ngành Xây dựng đã được phê duyệt;

đ) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng, quý, năm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

6. Về công tác đầu tư:

a) Tổng hợp danh mục, tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư của Bộ;

b) Chủ trì lập kế hoạch, phương án phân bổ, triển khai và kiểm soát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng quản lý (bao gồm: vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu) theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng;

c) Trình Bộ trưởng quyết định về chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng;

d) Đầu mối giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phân công;

đ) Theo dõi, tổng hợp về kế hoạch và tình hình thực hiện công tác đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do Bộ quản lý.

7. Về quản lý chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổng hợp kế hoạch thu hút, sử dụng ODA của ngành Xây dựng; xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án yêu cầu tài trợ ODA của ngành Xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan trong việc vận động thu hút ODA, theo dõi, hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị nội dung và đàm phán Điều ước quốc tế cụ thể về ODA với các nhà tài trợ;

c) Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt các chương trình, dự án ODA do Bộ là cơ quan chủ quản; phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành trong việc hướng dẫn các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình, dự án ODA;

d) Đầu mối giúp Bộ quản lý, điều phối các nguồn vốn cấp cho các chương trình, dự án ODA, tổng hợp và lập kế hoạch vốn đối ứng, kế hoạch giải ngân hàng năm đối với các chương trình, dự án ODA do Bộ là cơ quan chủ quản hoặc là chủ chương trình, dự án;

đ) Đầu mối, phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ là cơ quan chủ quản hoặc là chủ chương trình, dự án.

8. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu đối với các dự án hoặc gói thầu có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo tình hình thực hiện đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ theo quy định của pháp luật.

9. Về công tác thống kê:

a) Trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia mà Bộ được phân công và các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Trình Bộ trưởng ban hành chỉ tiêu thống kê cơ sở, chỉ tiêu thống kê tổng hợp và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

c) Trình Bộ trưởng ban hành chỉ tiêu thống kê cơ sở, chỉ tiêu thống kê tổng hợp và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những chỉ tiêu thống kê quốc gia mà Bộ được phân công và những chỉ tiêu thống kê thuộc ngành Xây dựng;

d) Tổng hợp báo cáo thống kê của ngành Xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định của pháp luật;

đ) Trình Bộ công bố thông tin thống kê thuộc ngành Xây dựng theo thẩm quyền ngoài các thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

10. Về công tác quản lý tài chính, tài sản:

a) Tổng hợp, lập kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình Bộ trưởng quyết định phân bổ, điều chỉnh chi tiết dự toán ngân sách của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch được duyệt; tổ chức thực hiện việc quản lý ngân sách của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

b) Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt dự toán các chương trình, đề án, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn ODA) thuộc thẩm quyền của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng; thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán, tài sản trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ (về kinh tế, tài chính, tài sản) theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

11. Giúp Bộ tổ chức chỉ đạo công tác quốc phòng – an ninh, công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, hỏa hoạn, công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế miền núi, hải đảo, miền Trung – Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Chính phủ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về:

1. Tình hình chung về thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, các chương trình, dự án, đề án và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Tình hình quản lý và sử dụng các nguồn vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và ODA hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Tình hình quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; tình hình quản lý kinh tế, tài chính, tài sản của các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính được quyền:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ.

2. Được Bộ trưởng ủy quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính:

1. Vụ Kế hoạch – Tài chính có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

Các phòng có Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và các công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Các phòng trực thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Tài chính;

c) Phòng Đầu tư;

d) Phòng Thống kê.

3. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các phòng và bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Vụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ báo cáo Bộ trưởng; xây dựng quy chế làm việc của Vụ, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc, xác định trách nhiệm và sản phẩm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Vụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 889/QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Thống kê và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Thống kê, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Lưu: VPB, TCCB (5b)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 466/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu466/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực17/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 466/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 466/QĐ-BXD thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 466/QĐ-BXD thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu466/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Hồng Quân
       Ngày ban hành02/04/2008
       Ngày hiệu lực17/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 466/QĐ-BXD thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 466/QĐ-BXD thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính

           • 02/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực