Quyết định 466/QĐ-UBND

Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018.

Điều 2.

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 bảo đảm đúng quy định.

Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2018 để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4; (thực hiện)
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học-Công báo;
- Lưu VT, KSTTHC (B.Nh185).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:466 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1                  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

2                  

Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

3                  

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ban hành trước ngày 30/12/2018

II

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

4                  

Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

5                  

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

6                  

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

III

THAM GIA Ý KIẾN, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7                  

Tham gia ý kiến đối với thủ tục hành chính được quy định trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nhiệm vụ thường xuyên

8                  

Thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh theo quy định

Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

9                  

Trình Chủ tịch UBND tỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (đối với trường hợp trên cơ sở các Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; văn bản quy phạm pháp luật của địa phương không quy định thêm về thủ tục hành chính), Quyết định công bố thủ tục hành chính (đối với thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

10                

Kiểm soát về hình thức, nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Nhiệm vụ thường xuyên

IV

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

11                

Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh được ban hành theo quy định

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

12                

Cơ quan, tổ chức được cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải công khai đầy đủ các thủ tục hành chính được ủy quyền

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

13                

Nhập, đăng tải công khai các thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

14                

Thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cổng thông tin điện tử tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đăng tải công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

V

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

15                

Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

16                

Báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng tháng

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 25 hàng tháng

17                

Kịp thời đăng tải Báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện đăng tải ngay sau khi nhận được báo cáo (bản PDF)

VI

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

18                

Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ban hành trước ngày 30/01/2018

19                

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Gửi Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát trước ngày 31/7/2018

20                

Tổng hợp, xem xét, đánh giá chất lượng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III

21                

Tham mưu, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh năm 2018 theo kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã có liên quan

Ban hành trước ngày 15/9/2018

VII

KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

22                

Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ban hành trước ngày 15/02/2018

23                

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại cơ quan, đơn vị

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II, III

24                

Tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại trụ sở làm việc của một số các cơ quan, đơn vị theo các nội dung quy định tại mục 3, Chương VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

VIII

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

25                

Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

26                

Tiếp tục thực hiện các chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nhiệm vụ thường xuyên

IX

TIẾP NHẬN XỬ LÝ, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

27                

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

28                

Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

29                

Thực hiện kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy định giữa Cổng thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; cập nhật tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

30                

Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

X

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

31                

Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Theo quy định của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực