Quyết định 4660/QĐ-UBND

Quyết định 4660/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành theo quy định tại điểm D, Khoản 1, Điều 59 luật quy hoạch

Nội dung toàn văn Quyết định 4660/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4660/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 4977/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 14/TTr-KH&ĐT ngày 13/3/2019 và văn bản số 4246/KHĐT-THQH ngày 02/8/2019 về việc bãi bỏ Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định Luật Quy hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành không còn phù hp với Luật Quy hoạch năm 2017, gồm:

- Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và Quy hoạch phát triển ngành công thương có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đu tư, Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
; (để báo cáo);
- Các bộ: KH&ĐT, CT; (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);

- Thường trực HĐND TP
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- CVP, các PVP UBNDTP;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu VT, KTH
ương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4660/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4660/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4660/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành29/08/2019
       Ngày hiệu lực29/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4660/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4660/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

           • 29/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực