Quyết định 468/QĐ-BXD

Quyết định 468/QĐ-BXD năm 2008 đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 468/QĐ-BXD đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành XD thành Học viện Cán bộ QLXD và đô thị


BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 468/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH XÂY DỰNG THÀNH HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên và tổ chức lại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Tên tiếng giao dịch Anh: Academy of Managers fos Construction and Cities – tên viết tắt là AMC.

Điều 2. Vị trí, chức năng:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ chính quyền đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật ngành Xây dựng; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Học viện có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch năm năm, hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng và cán bộ chính quyền đô thị để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền; triển khai thực hiện các chiến lược, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Bộ trưởng.

2. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các Bộ, ngành khác, các địa phương, bao gồm:

2.1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình tiền công vụ, cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng;

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Xây dựng;

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các Bộ, ngành khác, các cấp chính quyền địa phương.

3. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị đối với cán bộ chính quyền đô thị các cấp và công chức chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân hoặc chính quyền đô thị các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phát triển đô thị tại địa phương.

4. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh hành nghề hoạt động có điều kiện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm: Chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, Chủ nhiệm thiết kế xây dựng, Chủ trì thiết kế xây dựng, Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám sát thi công xây dựng, Kỹ sư định giá xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng.

8. Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng.

9. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

10. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm:

10.1. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

10.2. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình quản lý nhà nước, quản lý hoạt động sự nghiệp và dịch vụ, quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

10.3. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tham gia quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

10.4. Nghiên cứu, đề xuất về danh mục, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, các ngạch viên chức chuyên ngành, các chức danh viên chức đặc thù thuộc ngành Xây dựng;

10.5. Nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng;

10.6. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý nhằm gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với công tác quản lý nhà nước và các hoạt động tư vấn, dịch vụ, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng.

11. Điều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước.

12. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp thuộc quyền quản lý của Học viện.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Học viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị có Giám đốc, các Phó giám đốc và các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo trực thuộc.

- Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành Học viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các Phó giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Giám đốc có nhiệm vụ giúp Giám đốc Học viện chỉ đạo thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác của Học viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về những nhiệm vụ được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

- Các phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng; các Khoa có Trưởng khoa và các Phó trưởng khoa; các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Học viện do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm; Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Viện nghiên cứu, Giám đốc cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Học viện.

2. Các đơn vị trực thuộc Học viện gồm có:

2.1. Văn phòng.

2.2. Phòng Tổ chức cán bộ.

2.3. Phòng Quản lý đào tạo.

2.4. Phòng Quản lý khoa học.

2.5. Phòng Kế toán tài chính.

2.6. Khoa Quản lý hành chính và pháp luật.

2.7. Khoa Quản lý dự án.

2.8. Khoa Quản lý đô thị.

2.9. Trung tâm Ngoại ngữ.

2.10. Trung tâm Thông tin và thư viện.

2.11. Trung tâm Tư vấn và dịch vụ.

2.12. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế.

2.13. Viện Nghiên cứu đào tạo và quan hệ quốc tế.

2.14. Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

2.15. Cơ sở Học viện tại Miền Trung.

3. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo trực thuộc Học viện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định theo đề nghị của Giám đốc Học viện.

Giám đốc Học viện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Học viện.

4. Trung tâm, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo trực thuộc Học viện là các đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Giám đốc Học viện và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ XD;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VPB, TCCB (5b)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 468/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu468/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực17/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 468/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 468/QĐ-BXD đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành XD thành Học viện Cán bộ QLXD và đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 468/QĐ-BXD đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành XD thành Học viện Cán bộ QLXD và đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu468/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành02/04/2008
        Ngày hiệu lực17/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 468/QĐ-BXD đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành XD thành Học viện Cán bộ QLXD và đô thị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 468/QĐ-BXD đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành XD thành Học viện Cán bộ QLXD và đô thị

            • 02/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực