Quyết định 468/QĐ-BYT

Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 468/QĐ-BYT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Y tế dự phòng đã được thay thế bởi Quyết định 2268/QĐ-BYT 2018 chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 468/QĐ-BYT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Y tế dự phòng


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cục Y tế dự phòng là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước, bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh xã hội; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; sức khỏe trường học; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế; xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học trong xét nghiệm; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

2. Cục Y tế dự phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;

c) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý dữ liệu và đầu mối cung cấp thông tin về bệnh truyền nhiễm.

4. Về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội:

a) Chủ trì xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội;

b) Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động giám sát và phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm; đầu mối triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội; thống kê, báo cáo, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động sức khỏe trường học và dinh dưỡng cộng đồng.

6. Về kiểm dịch y tế biên giới:

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kiểm dịch y tế biên giới;

b) Đầu mối tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm và giám sát điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện an toàn thực phẩm trong khu vực cửa khẩu;

c) Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng.

8. Về vắc xin và sinh phẩm y tế:

a) Đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;

c) Quản lý việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;

d) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát việc tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế cho các đối tượng bắt buộc theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế và giám sát an toàn tiêm chủng.

9. Xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn sinh học;

b) Quản lý việc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện việc quản lý các mẫu bệnh phẩm có chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người, các chủng vi sinh vật gây bệnh cho người;

d) Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn phòng xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh truyền nhiễm và tổ chức thực hiện.

10. Chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và dự toán kinh phí phòng, chống dịch, bệnh trình cấp có thẩm quyền ban hành. Quản lý việc mua sắm, cấp phát thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư đáp ứng công tác phòng, chống dịch, bệnh.

11. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao sức khỏe; truyền thông về yếu tố nguy cơ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

12. Tham gia phòng, chống khủng bố sinh học khi có yêu cầu.

13. Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chương trình dịch tễ học thực địa, các đề án và dự án thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo phân công.

14. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các Viện và các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng về lĩnh vực được phân công.

15. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá và làm đầu mối trình công nhận đạt Chuẩn quốc gia y tế dự phòng đối với các đơn vị y tế dự phòng.

16. Tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

18. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho công chức, viên chức về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công.

19. Quản lý công chức, viên chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục: gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Pháp chế - Thanh tra;

d) Phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến;

đ) Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

e) Phòng Kiểm dịch y tế biên giới;

g) Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và sức khỏe trường học;

h) Phòng Quản lý vắc xin và xét nghiệm;

i) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục: Tạp chí Sức khỏe và Kiểm soát dịch bệnh.

3. Cơ chế hoạt động:

a) Cục Y tế dự phòng hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục, các phòng và Tạp chí thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng thuộc Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng và Tạp chí thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục, các phòng và Tạp chí thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Y tế dự phòng được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

5. Kinh phí:

Kinh phí hoạt động của Cục Y tế dự phòng do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, DP, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 468/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu468/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 468/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 468/QĐ-BYT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Y tế dự phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 468/QĐ-BYT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Y tế dự phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu468/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành10/02/2014
        Ngày hiệu lực10/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 468/QĐ-BYT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Y tế dự phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 468/QĐ-BYT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Y tế dự phòng