Quyết định 468/QĐ-BYT

Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 468/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý về hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe; cung cấp thông tin y tế; quản lý báo chí, xuất bản và công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về truyền thông, giáo dục sức khỏe và hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế;

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe hằng năm và từng giai đoạn;

d) Thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe.

2. Về cung cấp thông tin y tế:

a) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện, các quy định của Nhà nước và Chính phủ về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin trong toàn ngành y tế. Chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trong ngành y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin định hướng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các chương trình phối hợp, đề án, kế hoạch cung cấp thông tin về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giữa Bộ Y tế với các Bộ, ngành, các cơ quan báo chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện công tác cung cấp thông tin về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân hàng năm và từng giai đoạn;

đ) Đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan định hướng, cung cấp thông tin để xử lý các khủng hoảng truyền thông liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Về quản lý báo chí, xuất bản, triển lãm y dược

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí, xuất bản trong ngành y tế bao gồm các cơ quan báo chí thuộc Bộ và cơ quan báo chí của các đơn vị thuộc Bộ;

b) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các đề án thành lập các cơ quan báo chí thuộc, trực thuộc Bộ Y tế trình Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép hoạt động; kiểm tra, giám sát các cơ quan báo chí theo tôn chmục đích hoạt động;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện triển lãm, hội chợ trong lĩnh vực y dược theo quy định của pháp luật.

4. Về giáo dục truyền thống lịch sử ngành y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức lưu trcác thông tin, thành tựu, kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm tôn vinh, giáo dục truyền thống lịch sử, y đức, y nghiệp cho cán bộ ngành y tế;

b) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, y đức, y nghiệp cho cán bộ ngành y tế. Chđạo và phối hợp tổ chức biên soạn, xây dựng tài liệu, xuất bản phẩm về lịch sử ngành y tế;

c) Ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, thẩm định, đề xuất việc trùng tu và xây dựng mới các khu di tích lịch sử của ngành y tế trong toàn quốc;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự án Bảo tàng Y dược học Việt Nam trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được xây dựng và hoạt động.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

b) Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc hưng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức phát động và chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua trong ngành y tế; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

c) Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong ngành y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện;

d) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trình Hội đồng Thi đua - Khen thưng Bộ xét trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các Giải thưởng của Bộ trong từng lĩnh vực quản lý và tổ chức triển khai xét tặng các giải thưởng sau khi được ban hành theo phân công của Bộ trưởng.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ thẩm định hồ sơ, thành tích đề xuất trình Bộ trưởng hiệp y khen thưởng các danh hiệu và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức in ấn, đặt mua và quản lý, cấp phát các hiện vật khen thưởng theo mẫu quy định; hướng dẫn tổ chức, kiểm tra việc thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận hình thức khen thưởng đối với các tổ chức,cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua khen thưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua trong ngành y tế; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng; tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích thống kê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng của Bộ: ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc quản lý, thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ khen thưởng của Bộ;

l) Là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế;

m) Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, cấp đổi, thu hồi các hiện vật khen thưởng của ngành theo quy định của pháp luật;

n) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham gia giải quyết các kiến nghị, phản ánh về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng có Vụ trưởng và không quá 03 Phó vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Vụ trưởng.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành.

Quyết định số 4064/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng VTruyền thông và Thi đua, khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Tuyên Giáo Trung ương (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương);
- Bộ Thông tin, Truyền thông;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y t
ế;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, TT-KT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 468/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu468/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 468/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 468/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 468/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu468/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực19/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 468/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 468/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực