Quyết định 4685/QĐ-UBND

Quyết định 4685/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4685/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý sở quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4685/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 4877/STP-KSTT ngày 14 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các Ban quản lý khu chức năng đô thị và Ủy ban nhân dân quận - huyện dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Trưởng các Ban quản lý chức năng đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP; các phòng NC-TH;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Lưu: VT, CCHC/Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 1 Điều 7 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 1 Điều 7 Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 2 Điều 7 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

- BQL Khu Nam;

- BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

- BQL các Khu chế xuất và công nghiệp;

- BQL Khu công nghệ cao;

- BQL Khu đô thị Tây Bắc.

 

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 2 Điều 7 Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

- BQL Khu Nam;

- BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

- BQL các Khu chế xuất và công nghiệp;

- BQL Khu công nghệ cao;

- BQL Khu đô thị Tây Bắc.

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 3 Điều 7 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ủy ban nhân dân quận - huyện

 

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ Quy hoạch

- Luật Quy hoạch đô thị

- Khoản 3 Điều 7 Quyết định 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ủy ban nhân dân quận - huyện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4685/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4685/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 49
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4685/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4685/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý sở quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4685/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý sở quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4685/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo01/11/2015
        Số công báoSố 49
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4685/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý sở quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4685/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý sở quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Minh

            • 18/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực