Quyết định 469/QĐ-TTg

Quyết định 469/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 469/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ AN THẠNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 4194/BKHĐT-QLKKT ngày 30 tháng 6 năm 2020; số 1036/BKHĐT-QLKKT ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy mô dự án: 352,7511 ha.

2. Tổng vốn đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An phối hợp với các cơ quan liên quan và Nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành trong quá trình xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành khu công nghiệp nếu Dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

c) Trao đi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú An Thạnh thuê đất khi chưa có dự án đầu tư được phê duyệt; đảm bảo tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

d) Chịu trách nhiệm hoàn toàn việc cho Nhà đầu tư thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời thực hiện xử lý phần đất đã cho thuê không đúng quy định của pháp luật đối với dự án khu công nghiệp Phú An Thạnh mở rộng theo quy định của pháp luật về đất đai.

đ) Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Yêu cầu Nhà đầu tư: tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; xem xét việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc ký quỹ theo quy định của pháp luật.

e) Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan chức năng của Tỉnh:

- Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Nhà đầu tư giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp; triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; đảm bảo ổn định đời sống và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất; nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở và các công trình công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư của Dự án theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3b).khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 469/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu469/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2021
Ngày hiệu lực27/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(02/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 469/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 469/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 469/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu469/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành27/03/2021
        Ngày hiệu lực27/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (02/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 469/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 469/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh

              • 27/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực