Quyết định 4690/QĐ-UBND

Quyết định 4690/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4690/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai 2017 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4690/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5685/TTr-SYT ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 về công tác tại các đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

Chương II

CHÍNH SÁCH THU HÚT

Điều 2. Chính sách thu hút bác sỹ

1. Đối tượng thu hút

Bác sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược về công tác tại các đơn vị:

a) Tuyến huyện: Trung tâm y tế các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch.

b) Tuyến tỉnh: Các bệnh viện chuyên khoa: Phổi, Da Liễu, Nhi; các Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh, Phòng chống HIV/AIDS, Giám định y khoa, Pháp y; Bệnh viện Đa khoa khu vực: Định Quán, Long Thành, Long Khánh.

2. Điều kiện:

a) Độ tuổi: Các đối tượng hưởng chính sách thu hút đối với nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi.

b) Thời gian phục vụ: Các đối tượng hưởng chính sách thu hút cam kết phục vụ công tác tối thiểu là 10 (mười) năm tại đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Các đối tượng hưởng chính sách thu hút khi được tuyển dụng mới không đang trong thời gian bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

3. Mức thu hút

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này khi được tuyển dụng được hưởng chính sách thu hút một lần theo đơn vị công tác.

a) Đối với Trung tâm Y tế các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Xuân Lộc; Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán; các Bệnh viện chuyên khoa: Phổi, Da Liễu; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y. Mức thu hút: 150.000.000 đồng/người.

b) Đối với Trung tâm y tế các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom; Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Nhi đồng; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Mức thu hút: 100.000.000 đồng/người.

4. Các quyền lợi đi kèm

a) Được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định. Những nơi nào chưa có nhà ở xã hội thì được hưởng hỗ trợ thuê nhà với mức: 850.000 đồng/người/tháng đối với người ngoài địa phương có thuê nhà thực tế nơi được phân công, bố trí làm việc. Ngoài ra, đối tượng là nữ được hỗ trợ thêm: 850.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian áp dụng quyền lợi đi kèm là 24 tháng kể từ ngày đối tượng được tuyển dụng.

5. Đền bù kinh phí: Trong trường hợp đối tượng hưởng chính sách thu hút không thực hiện đúng cam kết, tự ý bỏ việc, thôi việc, xin chuyển công tác ra khỏi ngành y tế Đồng Nai, phải đền bù gấp 05 (năm) lần số tiền thu hút đã được nhận.

6. Thời gian áp dụng chính sách thu hút: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết năm 2020.

Chương III

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 3. Chính sách hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai

1. Đối tượng áp dụng:

a) Tuyến xã: Bác sỹ công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn; nhân viên y tế khu phố.

b) Tuyến huyện: Bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch.

c) Tuyến tỉnh: Bác sỹ công tác tại:

- Các Bệnh viện chuyên khoa: Da liễu, Phổi, Nhi, Y dược cổ truyền;

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán;

- Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa.

2. Điều kiện hưởng hỗ trợ:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Luật Viên chức và quy chế của đơn vị, không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

3. Mức hỗ trợ:

a) Tuyến xã:

- Bác sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn được hỗ trợ: 2.400.000 đồng/người/tháng;

- Bác sỹ được đào tạo liên thông, đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng, cử tuyển làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn được hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng;

- Nhân viên y tế khu phố tại các phường và thị trấn được hưởng mức hỗ trợ: 360.000 đồng/người/tháng.

b) Tuyến huyện, tuyến tỉnh: Bác sỹ làm việc tại các đơn vị tuyến huyện, tuyến tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng hỗ trợ hàng tháng với mức:

- Bác sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy được hỗ trợ mức: 1.800.000 đồng/người/tháng;

- Bác sỹ được đào tạo liên thông, đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng, đào tạo cử tuyển được hỗ trợ mức: 1.200.000 đồng/người/tháng;

d) Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết năm 2020.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ nội trú

1. Đối tượng áp dụng:

Bác sỹ trúng tuyển bác sỹ nội trú tại các trường đại học y dược, có cam kết sau khi tốt nghiệp về Đồng Nai công tác theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

2. Điều kiện:

a) Hoàn thành tốt kế hoạch học tập theo năm học, khóa học, không vi phạm nội quy, quy chế đào tạo của trường đại học y, dược.

b) Phải cam kết sau khi tốt nghiệp về phục vụ công tác thời gian tối thiểu gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo theo sự phân công của cơ quan quản lý Nhà nước.

c) Đối với bác sỹ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai thi đậu bác sỹ nội trú phải cam kết về phục vụ công tác thời gian tối thiểu gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo bác sỹ nội trú cộng với thời gian cam kết phục vụ đối với đào tạo bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng.

3. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ học phí đào tạo theo thực thu của nhà trường và được hỗ trợ chi phí học tập 1.800.000 đồng/người/tháng (theo thời gian thực học của nhà trường).

4. Bác sỹ đang theo học bác sỹ nội trú hoặc sau khi tốt nghiệp được bố trí công tác vi phạm cam kết phải đền bù gấp 03 (ba) lần kinh phí đào tạo đã được hỗ trợ.

5. Thời gian thực hiện

a) Từ năm 2017 - 2020: Cử và hỗ trợ kinh phí đào tạo bác sỹ nội trú.

b) Từ 2021 - 2023: Hỗ trợ kinh phí đào tạo bác sỹ nội trú được cử đi trong giai đoạn 2017 - 2020.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai

a) Hàng năm, các đơn vị xác định các vị trí việc làm cần thu hút gửi Sở Y tế tổng hợp và thông báo tuyển dụng;

b) Lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách thu hút và hỗ trợ của đơn vị gửi Sở Y tế phê duyệt.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho các đơn vị thực hiện chính sách thu hút và hỗ trợ; kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo quy định. Hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời lập dự toán, cấp kinh phí thực hiện chính sách thu hút và hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc đề nghị và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính theo quy định.­

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút và hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế Đồng Nai gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh.

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thu hút và hỗ trợ đến các đối tượng biết, thực hiện.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Giao Sở Tài chính cấp kinh phí thực hiện chính sách thu hút và hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế Đồng Nai theo quy định hiện hành.

Điều 8. Giao Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi về chính sách, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4690/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4690/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4690/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4690/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai 2017 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4690/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai 2017 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4690/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4690/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai 2017 2020 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4690/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai 2017 2020 2016

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực