Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Quyết định 47/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiếtquận Tây Hồ-Hà Nội, tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ-Hà Nội tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông)


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN TÂY HỒ-HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/2000 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH GIAO THÔNG)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ  Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/06/1998 của Thủ tướng chính  phủ phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định lập các đề án  QHXD đô thị;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại tờ trình số 583/TTr-KTST ngày 26 tháng 10 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông), do Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập với nội dung chủ yếu như sau:

1.Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết:

1.1.Phạm vi: được giới hạn bởi địa giới hành chính của quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.

1.2.Ranh giới:

- Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy.

- Phía Đông Nam và Nam giáp quận Ba Đình.

- Phía Bắc và Đông là sông Hồng, giáp huyện Đông Anh và Gia Lâm.

1.3.Quy mô: Diện tích là:2400,81 ha (cả mặt đất và mặt nước)

 Dân số dự kiến theo quy hoạch:120.000 người.

2.Mục tiêu:

 -Cụ thể hoá định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2002 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 -Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và của quận Tây Hồ đến năm 2020.

 -Xác định chức năng sử dụng đất và quỹ đất xây dựng trên địa bàn quận.

 -Xác định trung tâm hành chính chủ yếu của quận.

 -Định hướng mạng lưới công trình văn hoá, y tế, giáo dục và dịch vụ thương mại cấp thành phố, cấp quận trên địa bàn.

 - Xác định các trung tâm công cộng, cây xanh, thể dục thể thao và vui chơi giải trí.

 - Xác định khu di tích lịch sử văn hoá, danh thắng...cần bảo tồn, tôn tạo.

 - Xác định khu vực làng xóm được tồn tại giữ lại để cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch và xác định các vùng đất dân cư xây dựng mới, các khu vực trồng đào, hoa, cây cảnh.

 - Riêng khu vực đất nằm ngoài đê chỉ đề xuất định hướng sử dụng, sẽ khai thác, sử dụng theo dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 - Xác định mạng lưới giao thông trên địa bàn quận từ đường thành phố, liên khu vực đến cấp đường nhánh.

 3. Nội dung quy hoạch chi tiết:

 3.1 Các chỉ tiêu quy hoạch đạt được:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

TT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH
(HA)

TỶ LỆ
(%)

CHỈ TIÊU
(m2/người)

GHI CHÚ

A

ĐẤT DÂN DỤNG

1088,58

100,0

90,72

 

1

GIAO THÔNG

174,26

16,01

14,52

Có 7,34 ha đất giao thông tĩnh tập trung

2

CÔNG CỘNG CẤP QUẬN + THÀNH PHỐ

133,69

12,28

11,14

Bao gồm cả bệnh viện và trường PTTH

3

CÂY XANH – VUI CHƠI GIẢI TRÍ

251,49

23,1

20,96

 

4

KHU Ở

529,14

48,61

44,10

 

 

- KHU VỰC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG

160,21

 

53,40

 

 

- KHU VỰC CÒN LẠI

368,93

 

41,0

Trong đó đất xây dựng nhà: 309,94 ha gồm:
-Đất ở làng xóm:158,44ha (gồm các làng cổ truyền và các làng đô thị hoá)
-Đất ở đô thị cải taọ: 44,09 ha
-Đất ở xây mới: 107,41 ha

B

ĐẤT DÂN DỤNG KHÁC

50,84

100,0

 

 

5

HỖN HỢP

18,34

36,07

 

Bao gồm các chức năng văn phòng giao dịch, thương mại, khách sạn, nhà ở cao cấp và một chức năng khác (không có đất công nghiệp)

6

CƠ  QUAN – TRƯỜNG ĐÀO TẠO

21,9

43,08

 

 

7

DI TÍCH -CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO

10,60

20,85

 

 

C

ĐẤT NGOÀI  DÂN DỤNG

48,64

100,0

 

 

8

XÍ NGHIỆP KHO TÀNG

3,67

7,55

 

 

9

AN NINH QUỐC PHÒNG

2,96

6,09

 

 

10

HÀNH LANG ĐIỆN, HÀNH LANG ĐÊ

36,97

76

 

 

11

KHU XỬ  LÝ KỸ THUẬT

5,04

10,6

 

 

 

TỔNG CỘNG A+B+C

1188,06

 

99,01

 

12

HỒ TÂY (MẶT NƯỚC)

530,65

 

 

 

13

SÔNG HỒNG VÀ VÙNG ĐẤT BỒI KHÔNG ỔN ĐỊNH

682,10

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

2400,81

 

 

 

Ghi chú: - Chỉ tiêu bình quân đất dân dụng:90,72m2/người.

 - Chỉ tiêu bình quân đất đô thị: 99,01 m2/người (không tính mặt nước Hồ Tây, sông Hồng và vùng đất bồi không ổn định-tính bình quân cho dân số dự kiến đến năm 2020).

3.2. Đất khu ở:

Tổng diện tích: 529,14 ha.

Quy mô dân số dự kiến: 120.000 người (đến năm 2020).

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT KHU Ở

TT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH
(ha)

TỶ LỆ (%)

CHỈ TIÊU (m2/người)

GHI CHÚ

1

ĐẤT ĐƯỜNG

38,09

7,2

3,17

 

2

ĐẤT GIAO THÔNG TĨNH PHÂN TÁN

22,50

4,3

1,87

 

3

ĐẤT CÂY XANH KHU Ở

19,52

3,7

1,63

 

4

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHU Ở

15,85

3,0

1,32

 

5

ĐẤT ĐƠN VỊ Ở

433,18

81,8

36,10

Chỉ tiêu tính toán bình quân trên toàn quận

 

TỔNG CỘNG

529,14

100,0

44,10

 

Chỉ tiêu áp dụng cho đất đơn vị ở:

- Đất nhà trẻ – mẫu giáo, trường học: theo quy hoạch chuyên ngành – quy hoạch mạng lưới giáo dục quận Tây Hồ đến năm 2020.

- Đất công cộng: 0,2 –0,6 m2/người

- Đất cây xanh - thể dục thể thao: 1,5m2/người

- Đất đường: 2,5 – 3m2/người

- Đất ở: 10,5 – 13,5 m2/người (khu vực xây dựng mới cao tầng).

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc áp dụng cho đất ở:

- Nhà ở xây dựng mới:

 + Tầng cao trung bình: 4,4 tầng

 + Mật độ xây dựng: 40,8%

 + Hệ số sử dụng đất: 1,8 lần

- Khu dân cư được cải tạo xây dựng theo quy hoạch:

 + Tầng cao trung bình: 3 tầng

 + Mật độ xây dựng: 53%

+ Hệ số sử dụng đất: 1,59 lần

- Khu vực làng xóm:

 + Tầng cao trung bình: 2,3 tầng

 + Mật độ xây dựng: 30%

 + Hệ số sử dụng đất: 0,69 lần

- Khu vực khu đô thị mới Nam Thăng Long sẽ thực hiện theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Khu vực trục trung tâm Tây Hồ Tây được thực hiện theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ tiêu bình quân diện tích sàn nhà ở khoảng: 25 m2/người

3.3. Quy hoạch giao thông:

3.3.1. Mạng lưới đường: Trên cơ sở mạng đường hiện có được cải tạo mở rộng, sẽ xây dựng mới một số tuyến đường theo quy hoạch để hoàn thành mạng lưới đường hoàn chỉnh. Các tuyến đường có bề rộng đảm bảo lòng đường và vỉa hè theo quy chuẩn xây dựng, cụ thể có các cấp đường sau:

 -Đường chính Thành phố có bề rộng từ 57,5 ¸ 64 m bao gồm: đường vành đai 2 (Bưởi – Nhật Tân), đường Xuân La – Cổ Nhuế.

 -Đường liên khu vực có bề rộng 50¸53,5 m bao gồm: Đường Nghĩa Đô - Xuân Đỉnh, đường Hoàng Hoa Thám, đường Đội Cấn – Hoàng Hoa Thám –Thụy Khuê.

 -Đường khu vực có bề rộng từ 33 ¸ 40 m bao gồm: đường Phú Thượng; đường Xuân Đỉnh – Phú Thượng, đường dọc đê phân lũ, đường Trích Sài – Cổ Nhuế, đường Bái Ân – Cổ Nhuế, đường mới Tứ Liên.

 -Đường phân khu vực có bề rộng 20,5 ¸ 30 m bao gồm: đường Lạc Long Quân, đường Xuân La – Xuân Đỉnh; đường Thuỵ Khuê, đường Nghi Tàm - Âu Cơ - Phú Thượng, đường Thanh Niên, đường trong khu vực Bán đảo Quảng An, đường khu vực ngoài đê sông Hồng, đường trong khu vực dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, khu Xuân La, trục trung tâm phía Tây Thành phố.

-Đường nhánh có bề rộng từ 13,5 ¸ 21,25 m.

-Đường dạo quanh hồ Tây (sát mép kè) có bề rộng từ 8,5 ¸ 10,5 m.

-Chỉ giới đường và kè hồ Tây thực hiện theo chỉ giới được duyệt.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG TRONG ĐỊA BÀN  QUẬN

SỐ TT
 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

BỀ RỘNG ĐƯỜNG (M)

CHIỀU DÀI (M)

GHI CHÚ

I
1
 
2

Đường chính thành phố
Đường vành đai 2 (Bưởi – Nhật Tân)
 
Đường Xuân La – Cổ Nhuế

 
57,5¸64
 
64

4279
3987
 
292

 
Xây dựng mới, đoạn có tuyến đường sắt đô thị rộng 64m
Xây dựng mới có tuyến đường sắt đô thị

II
1
 
2
 
3

Đường liên khu vực
Đường Nghĩa Đô - Xuân Đỉnh
 
Đường Hoàng Hoa Thám
 
Đường Đội Cấn – Hoàng Hoa Thám – Thuỵ Khuê

 
50
 
53,5
 
50

3832
781
 
2971
 
80

 
Xây dựng mới có tuyến đường sắt đô thị
Cải tạo mở rộng, đoạn giáp Bách thảo mở tách làm hai nhánh
Xây dựng mới nối tiếp với phố Liễu Giai

III
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6

Đường khu vực
Đường Phú Thượng
 
Đường Xuân Đỉnh-Phú Thượng
 
Đường dọc đê phân  lũ
 
Đường Trích Sài – Cổ Nhuế
 
Đường Bái Ân – Cổ Nhuế
 
Đường mới Tứ Liên

 
40
 
40
 
60¸65
 
40
 
40
 
33¸36

11519
2259
 
1297
 
957
 
1162
 
850
 
4994
 

 
Xây dựng mới giáp phía Bắc khu ĐT mới Nam Thăng Long
Xây dựng mới cắt qua khu ĐT mới Nam Thăng Long
Xây dựng mới kế cẩ mương thoát nước rộng » 20 m
Xây dựng mới trong trục trung tâm
 
Xây dựng mới
 
Xây dựng mới và cải tạo trên cơ sở đê bối Tứ Liên

IV
1
 
 
2
3
 
4
 
 
5
6
 
7
 
8

Đường phân khu vực
Đường Lạc Long Quân
 
 
Đường Xuân La – Xuân Đỉnh
Đường Thuỵ Khuê
 
Đường Nghi Tàm - Âu Cơ - Phú Thượng
 
Đường Thanh Niên
Đường trong khu vực bán đảo Quảng An
Đường trong khu vực nằm ngoài đê sông Hồng
Đường trong khu đô thị mới Nam Thăng Long, khu vực Xuân La, trục trung tâm

 
25¸30
 
 
25
19¸25
 
18
 
 
25
20,5
 
21,25
 
25¸30

25027
5448
 
 
686
2760
 
7510
 
 
1100
2713
 
1207
 
3603
 

 
Cải tạo và xây dựng mới theo chỉ giới và cắm mốc đã được UBND T.P phê duyệt
Cải tạo  mở rộng
Cải tạo mở rộng. Bề rộng đường áp dụng cho từng đoạn cụ thể.
Cải taọ đê đảm bảo 4 làn xe cơ giới (Bề rộng đường không tính đường gom hai bên)
Giữ nguyên như hiện trạng
Xây dựng mới và cải tạo
 
Xây dựng mới và cải tạo
 
Xây dựng mới

V

Đường nhánh

13,5¸21,25

23255

Xây dựng mới, cải tạo và sẽ được bổ sung thêm trong các dự án đầu tư.

VI

Đường dạo ven hồ

8,5¸10,5

18000

Thực hiện theo dự án đường và kè ven hồ Tây

Tổng chiều dài mạng lưới cầu đường (tính đến đường phân khu vực): 44,66 km.

 Tỷ lệ đất giao thông (được tính từ đường phân khu vực trở lên và đất giao thông tĩnh): 19,41%. Mật độ đường (tính từ đường phân khu vực): 4,41 km/km2

 Tỷ lệ đất giao thông, mật độ đường được tính toán trên diện tích quận (không kể diện tích Hồ Tây, sông Hồng và vùng đất bồi không ổn định, hành lang cách ly và 1/2 diện tích đất cây xanh công viên).

3.3.2.Vận tải hành khách công cộng:

Vận tải hành khách công cộng chủ yếu bằng xe buýt và tuyến đường sắt đô thị trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên – Xuân La và đoạn đường vành đai 2 qua cầu Nhật Tân (theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020)

3.3.3.Tổ chức giao thông và giao thông tĩnh:

 -Nút giao thông : một số nút giao thông quan trọng dự tính tổ chức giao khác mức gồm nút cầu Nhật Tân, nút đê Yên Phụ – An Dương và nút cầu Tứ Liên (nếu cầu qua sông Hồng dịch chuyển lên khu vực Tứ Liên). Các nút giao cắt giữa đường chính thành phố với các đường từ cấp khu vực trở lên, bố trí giao cắt cùng mức có đảo tự điều khiển. Còn lại các nút giao cắt khác được tổ chức giao bằng đơn giản hơn có thể bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Diện tích bố trí các nút giao thông một phần đã được tính trong diện tích đất đường, phần còn lại có diện tích là 11,71 ha.

 -Bãi đỗ xe tập trung: trong phạm vi quận bố trí 7 điểm đỗ xe với tổng diện tích 6,93 ha. Trong bãi đỗ xe có thể kết hợp xây dựng điểm bán xăng và dịch vụ nhưng phải đảm bảo đúng Quy chuẩn. Ngoài ra, còn có các điểm đỗ xe phân tán được bố trí trong các đơn vị ở với diện tích 22,5 ha. Đảm bảo tiêu chuẩn đất giao thông tĩnh đạt 2¸3 m2/người. Các công trình dịch vụ công cộng, cơ quan, trường học ...phải bố trí chỗ để xe trong khuôn viên, đáp ứng yêu cầu hoạt động, giao dịch của công trình. Khuyến khích nhà ở gia đình độc lập bố trí ga-ra trong khuôn viên.

Điều 2:

 - Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ, bản vẽ thiết kế theo quy hoạch chi tiết được duyệt; tổ chức bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định và công bố để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; chỉ đạo Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với đồ án quy hoạch này theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

 - UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy haọch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Xây dựng, Địa chính – Nhà đất, Tài chính vật giá; Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; Chủ tịch UBND các phường Phú Thượng, Nhật Tân , Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, Thuỵ Khuê, Bưởi và Xuân La; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

-          

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2001
Ngày hiệu lực14/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 47/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ-Hà Nội tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ-Hà Nội tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành29/06/2001
        Ngày hiệu lực14/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ-Hà Nội tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông)

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ-Hà Nội tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông)

            • 29/06/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực